Chứng nhận của tổ chức NEAS

Vào năm 2010, ILA vinh dự được nhận giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của NEAS, một tổ chức độc lập uy tín trên thế giới về đảm bảo chất lượng giảng dạy Anh ngữ. ILA là tổ chức giáo dục đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được nhận chứng nhận này.