khóa học tiếng anh cho người đi làm
Môi trường

1. BUSINESS ENGLISH FOR WORKING PROFESSIONALS

2. BUSINESS ENGLISH

  • ENGLISH FOR SPECIALIZED FIELDS
  • ENGLISH FOR SKILLS
  • COMMERCIAL ENGLISH
  • SPECIFICALLY DESIGNED ENGLISH

PROGRAMME

LEVELHOURS
BeginnerA1208 HOURS
ElementaryA2208 HOURS
IntermediateB1208 HOURS
Upper IntermediateB2208 HOURS
AdvanceC1208 HOURS
Cơ sở vật chất khóa học tiếng Anh dành cho người đi làm
khóa học tiếng anh chuyên ngành cho người đi làm
location map