khóa học tiếng anh cho người đi làm
Môi trường

1. BUSINESS ENGLISH FOR WORKING PROFESSIONALS

2. BUSINESS ENGLISH

  • ENGLISH INTERNATIONAL COMMUNICATION
  • COMMERCIAL ENGLISH
  • ENGLISH FOR SKILLS
  • ENGLISH FOR SPECIFIC INDUSTRY
  • EXAM PREPARATION PROGRAM
  • SPECIFICALLY DESIGNED ENGLISH

PROGRAMME

LEVEL HOURS
Beginner A1 180 HOURS (3 courses)
Elementary A2 180 HOURS (3 courses)
Pre-Intermediate B1 180 HOURS (3 courses)
Intermediate B2 180 HOURS (3 courses)
Upper-Intermediate C1 180 HOURS (3 courses)
Advance C2 180 HOURS (3 courses)
Cơ sở vật chất khóa học tiếng Anh dành cho người đi làm
khóa học tiếng anh chuyên ngành cho người đi làm
location map