ilo-introduction
ilo teachers

LỘ TRÌNH HỌC 

ĐỘ TUỔI CẤP ĐỘ HỌC KỲ 
<2 TUỔI FOXES2 HỌC KỲ
2-3 TUỔIBEARS2 HỌC KỲ
3-4 TUỔISEALS2 HỌC KỲ
4-5 TUỔIOWLS2 HỌC KỲ
5-6 TUỔISQUIRRELS2 HỌC KỲ
Phương pháp học tại hệ thống mần non Phần Lan ILO

GIÁO TRÌNH
& PHƯƠNG PHÁP HỌC

  • Giáo trình chuẩn của bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp giáo trình của tổ chức giáo dục HEI, Phần Lan, gồm học kỹ năng, chơi ngoài trời, kể chuyện… giúp mỗi ngày đến trường của con đều thú vị.
  • Phương pháp dạy học Play-based learning (Học qua chơi) được truyền cảm hứng từ nền giáo dục được ngưỡng mộ nhất thế giới trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục sớm – giáo dục Phần Lan.
ILO – Vi
Cơ sở vật chất hệ thống mầm non ILO
ilo-conclusion
location map