Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Đào tạo một thế hệ không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới.

SỨ MỆNH

Chúng tôi cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng-cho tương lai và gắn chặt với môi trường làm việc hiện đại, cũng như phát triển các giá trị của một công dân địa phương - toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ILA

    1. Chúng tôi đặt phát triển con người là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động.

    2. Chúng tôi cam kết luôn đổi mới.

    3. Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch và hiệu quả.

    4. Chúng tôi tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.

Đăng ký tư vấn