Nguyên tắc bảo mật Dữ liệu cá nhân

nguyên tắc bảo mật

Tác giả: admin

Những nguyên tắc bảo mật

Tính minh bạch: Chúng tôi luôn rõ ràng và minh bạch về cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân.

Sử dụng công bằng và hợp pháp: Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp và khi có lý do chính đáng để thực hiện việc này.

Mục đích được giới hạn: Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân cho mục đích cụ thể và sẽ không sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác không phù hợp, trừ khi chúng tôi đã tuân thủ trình tự được phép theo các quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu để thực hiệc việc này một cách hợp pháp.

Tính đầy đủ và tối thiểu của dữ liệu: Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân một cách phù hợp. Chúng tôi sẽ duy trì sự cân đối hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân vừa đủ để thực hiện các mục đích cụ thể, và không xử lý Dữ liệu cá nhân vượt quá mức cần thiết.

Tính chính xác của dữ liệu: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn phù hợp về tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu. Chúng tôi triển khai những chính sách liên quan đến tính chính xác của dữ liệu, bao gồm việc thực hiện những quy trình cần thiết nhằm ngăn chặn việc Dữ liệu cá nhân không được cập nhật.

Quyền riêng tư theo thiết kế: Chúng tôi thực hiện các quy trình nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc những thay đổi trên các sản phẩm và dịch vụ hiện có được thiết kế phù hợp với pháp luật về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi cá nhân tham gia xử lý Dữ liệu cá nhân luôn nhận thức được nghĩa vụ của mình đối với Dữ liệu cá nhân và trách nhiệm tuân thủ theo các nguyên tắc này.

Lưu trữ tài liệu: Chúng tôi lưu trữ một cách thích hợp các tài liệu nhằm chứng minh việc tuân thủ pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Quyền của chủ thể dữ liệu: Chúng tôi tôn trọng quyền của chủ thể dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân của họ theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

Lưu trữ và bảo mật dữ liệu: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý đối với Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Chúng tôi xóa hoặc tiêu hủy Dữ liệu cá nhân khi không còn cần thiết để tiếp tục sử dụng cho một mục đích hợp pháp nào đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chỉ những người nhất định, có quyền được tiếp cận Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang xử lý, được phép thực hiện việc xóa hoặc tiêu hủy này.

Chuyển giao dữ liệu: Trong trường hợp tự nguyện chuyển giao Dữ liệu cá nhân đến một công ty thuộc ILA, bên thứ ba hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển giao này tuân thủ theo pháp luật về bảo mật dữ liệu. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của bên nhận dữ liệu nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc nêu trên.

Các bên thứ ba: Khi chỉ định một nhà cung cấp hoặc đại lý, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của họ nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc nói trên.

Thông báo bảo mật

Thông báo bảo mật là một phần của các Điều kiện và Điều khoản chung cho mối quan hệ giữa Công ty TNHH ILA Việt Nam (gọi chung là “ILA Việt Nam”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) và khách hàng, khách hàng tiềm năng và các bên liên quan của khách hàng (gọi chung là “người dùng”, “bạn”, “của bạn”). Thông báo bảo mật nên được đọc và giải thích cùng với Điều kiện và Điều khoản chung.

Thông báo bảo mật áp dụng cho chúng tôi với tư cách là bên kiểm soát và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và giải thích những thông tin chúng tôi thu thập về bạn, cách thức sử dụng, đối tượng được chia sẻ và việc lưu trữ để đảm bảo thông tin đó luôn riêng tư và an toàn.

1. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể bao gồm bất kỳ dữ liệu nào về cá nhân và từ những dữ liệu đó nhận diện hoặc có thể xác định được một cá nhân cụ thể. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn là những thông tin cần thiết để bạn có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và cho những mục đích khác được nêu tại Thông báo bảo mật, bao gồm:

Dữ liệu cá nhân cơ bản: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân cơ bản về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Dữ liệu về nhân thân: Họ tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, nơi sinh, số CMND/CCCD, số hộ chiếu và các thông tin khác liên quan đến nhân thân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Dữ liệu về mối quan hệ: Tình trạng hôn nhân, thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái).

Dữ liệu về chuyên môn: Thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của bạn.

Dữ liệu về hành vi: Thông tin về tài khoản số của bạn, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động của bạn trên không gian mạng.

Và các Dữ liệu cá nhân cơ bản khác, gắn liền với một người cụ thể hoặc giúp xác định một người cụ thể.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của người khác, bạn phải được sự cho phép của người đó theo yêu cầu của pháp luật áp dụng, đồng thời phải giải thích và bảo đảm người đó hiểu về cách thức chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của họ.

2. Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân như thế nào?

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

• Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được bạn cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của bạn và thực hiện quy trình xác thực khách hàng.

• Xử lý việc đăng ký của bạn đối với bất kỳ Sản phẩm, Dịch vụ nào do chúng tôi đề xuất hoặc cung cấp.

• Liên hệ với bạn nhằm trao đổi thông tin hoặc các tài liệu khác có liên quan.

• Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm nâng cao chất lượng các Sản phẩm, Dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị.

• Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.

Nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân này và thu thập bổ sung sự đồng ý của bạn trước khi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đó theo các luật và quy định hiện hành.

Nhằm thực hiện các Mục đích nêu trên, chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thực hiện một hoặc nhiều hoạt động như thu thập, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, chia sẻ, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

3. Lưu trữ và bảo mật Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn do ILA Việt Nam lưu trữ sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn tại Việt Nam, kể cả trên giải pháp lưu trữ điện toán đám mây. Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu về bảo mật dữ liệu của ILA Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các Mục đích được nêu trong Thông báo bảo mật, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu

Trừ trường hợp luật có quy định khác, bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Thông báo bảo mật, bao gồm:

Quyền được biết: bạn được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền đồng ý: bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền truy cập: bạn được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền rút lại sự đồng ý: bạn được quyền rút lại sự đồng ý về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân.

Quyền xóa dữ liệu: bạn được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: bạn được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Quyền cung cấp dữ liệu: bạn được yêu cầu cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Quyền phản đối xử lý dữ liệu: bạn được phản đối xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị.

Bạn nên lưu ý rằng việc bạn thực hiện một trong các yêu cầu trên có thể khiến Sản phẩm và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đến bạn bị giới hạn, đình chỉ, hủy bỏ, ngăn chặn hoặc bị cấm, tùy từng trường hợp. Vì lý do đó, việc bạn thực hiện một trong các yêu cầu trên cũng có thể được xem là sự chấm dứt từ phía bạn đối với bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào mà bạn có thể có với chúng tôi và chúng tôi bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của chúng tôi trong các trường hợp đó.

Bạn có các nghĩa vụ sau đối với Dữ liệu cá nhân:

• Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn.

• Tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.

• Cung cấp đầy đủ và chính xác Dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân.

• Tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

• Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

• Các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. ILA Việt Nam luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Người dùng được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

location map