Nắm chắc như “đinh đóng cột” đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định (indefinite pronoun)

Tác giả: Huynh Suong

Đại từ bất định thường dùng nhiều trong cả văn nói lẫn văn viết. Vậy bạn đã biết đại từ bất định là gì và cách dùng như thế nào? ILA chia sẻ ngay với bạn nhé!

Đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định something

Đại từ bất định (indefinite pronoun) là những từ loại tiếng Anh không chỉ đích danh một đối tượng hay vật nào đó mà chỉ nói chung chung.

Các đại từ bất định trong tiếng Anh gồm có: some, someone, somebody, something, anybody, any, anything, anyone, everyone, everybody, everything, nothing, nobody, no one, none…

Ví dụ:

• There are some milk and some oranges on the table.
(Có một ít sữa và vài trái cam trên bàn)

• We haven’t got anything to eat.
(Chúng tôi không có gì để ăn cả)

Nếu dùng các đại từ bất định mang ý nghĩa phủ định trong câu, bạn không dùng thêm từ “not”: nothing, nobody, no one, none… Khi chia động từ với loại đại từ này, bạn cần chú ý chia số ít hay số nhiều cho phù hợp.

>>> Tìm hiểu thêm: Thuộc nằm lòng 10 loại đại từ (pronoun) trong tiếng Anh

Vị trí của đại từ bất định trong câu

câu tiếng Anh

Đại từ bất định có thể đứng ở các vị trí trong cấu trúc câu như: chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau các giới từ.

1. Vị trí chủ ngữ

Ví dụ:

Everyone is having lunch.
(Mọi người đang ăn trưa).

Everything is in good order.
(Mọi thứ đều trong vòng trật tự)

2. Vị trí tân ngữ

Ví dụ:

• I have lost something when I went to school.
(Tôi mất một vài thứ khi đi đến trường).

• I have got nothing to eat.
(Tôi không có gì để ăn).

3. Vị trí sau giới từ

Ví dụ:

• She believes in anyone that she meets.
(Cô ấy tin tưởng bất cứ ai cô ấy gặp).

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc câu trong tiếng Anh thông dụng và đầy đủ nhất

Cách dùng đại từ bất định trong tiếng Anh

cách dùng đại từ bất định

Đại từ bất định trong mệnh đề quan hệ sẽ như thế nào? Hãy cùng hệ thống lại cách dùng chi tiết dưới đây.

1. Đại từ bất định là chủ ngữ 

Bạn có bao giờ thắc mắc động từ sau đại từ bất định chia số ít hay nhiều không? Câu trả lời là động từ chia ở số ít nhé.

Ví dụ:

Everyone has to study hard for the next exam.
(Mọi người phải học chăm chỉ cho kỳ thi tiếp theo).

• Looks like someone is here. I have heard someone calling for help many times.
(Hình như có ai đó ở đây. Tôi đã nghe tiếng ai đó gọi cầu cứu rất nhiều lần.)

2. Đại từ bất định đứng trước tính từ

Ví dụ:

• Is there any kind in this class?
(Có ai tốt bụng ở lớp này không?)

• Did you buy some fresh food?
(Bạn có mua thịt sạch không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách dùng some và any từ A-Z & bài tập thực hành

3. Đại từ chỉ người dùng trong sở hữu cách

Ví dụ:

Everyone’s school things in this class should be kept carefully.
(Đồ dùng học tập của mọi người trong lớp nên được giữ gìn cẩn thận).

• It’s nobody’s business.
(Đó không phải là việc của ai cả).

4. Đại từ dùng trong câu phủ định

Ví dụ:

• We haven’t got anything to eat.
(Chúng tôi không có gì để ăn cả).

• I can’t go any farther.
(Tôi không thể đi xa hơn chút nào nữa).

5. Đại từ dùng trong vế không có danh từ

Đối với câu có 2 vế, đại từ bất định có thể được dùng trong vế không chứa danh từ (noun).

Ví dụ:

• Out of all the teachers at my school, there’s only one I don’t like
(Trong số tất cả giáo viên ở trường của tôi, thì chỉ có một người là tôi không thích)

Bài tập về đại từ bất định 

ngữ pháp

Để nắm chắc kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản trên, bạn hãy thực hành với các bài tập sau đây nhé.

Bài 1: Lựa chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

1. I would like ………………… to eat.

a) anything          b) something

2. He knows ……………. about it.

a) something        b) nothing

3. She hasn’t got ………. to do.

a) something         b) anything

4. They sold ………….. in the sales.

a) everything         b) anything

5. The boy didn’t say …………..

a) nothing             b) anything

6. Is there …………amusing on TV?

a) something        b) anything

7. Our cat must be ……………….

a) somewhere       b) anywhere

8. There was a flood ……….in China.

a) anywhere          b) somewhere

Bài 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. Victor is very brave, …………….. scares him.

2. My family is going ……………. in the south of France.

3. You did ………………….to help me yesterday.

4. Did she buy …………… good at the sales?

5. I’m sorry but I could find the cat ……………..

6. Are you sure the meaning is ………….. like that?

7. I’ll do …………….. to pass my exams.

8. Neil gave me …………… beautiful for my birthday.

Indefinite pronoun

Bài 3: Hoàn thành câu với đại từ bất định phù hợp

1. There’s …………… you can do today.

2. Are they ……….. in Spain?

3. The earthquake happened ……….. in Turkey.

4. He met …………. who had seen a UFO.

5. I don’t know ……. who can give me some money.

6. Robert forgot ………… sad.

7. The woman sold her car for …………

8. Kate showed me …………. interesting.

Bài 4: Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu

1. ………………….. lives here. There is no light and no water.

2. Where would you like to go? ………………………

3. They need ……………………… to love. They are very lonely.

4. Would you like ………………. to clean your hands?

5. Is there …………………… at home?

6. Can I have …………………… for lunch? Yes, of course.

7. There isn’t …………….. to park here. Let’s find ………………… else.

8. She spent her holiday ………………. near the mountains.

9. Please, don’t forget ………………….. at home.

10. My friend didn’t know ……………………. about the trip.

Bài 5: Chọn đại từ bất định phù hợp để hoàn thành câu

1. I went shopping yesterday but I couldn’t find … that I liked.
a) nothing
b) anything
c) everywhere

2. Thomas ate … in his lunch bag except the carrot.
a) everything
b) anything
c) somebody

3. Excuse me, waiter. There’s … in my soup. I think it’s a fly.
a) something
b) anywhere
c) everywhere

4. I didn’t go … on my holiday. I was so bored!
a) nowhere
b) somewhere
c) anywhere

5. My friend thinks intelligent aliens may exist … in the universe.
a) anyone
b) something
c) nowhere

6. … answered the phone when I called an hour ago.
a) No one
b) Anyone
c) Nowhere

7. I put my glasses … in my office but I can’t remember exactly where.
a) somewhere
b) everywhere
c) anywhere

bài tập

Đáp án bài tập đại từ bất định 

Bài 1

1. something

2. nothing

3. anything

4. everything

5. anything

6. anything

7. somewhere

8. somewhere

Bài 2

1. nothing / nobody

2. somewhere

3. everything / nothing

4. anything

5. anywhere

6. anything

7. something / everything

8. something

đáp án

Bài 3

1. nothing

2. anywhere

3. somewhere

4. somebody

5. anybody

6. everything

7. somewhere

8. something

Bài 4

1. nobody

2. anywhere

3. somebody

4. something

5. anybody

6. something

7. anywhere / somewhere

8. somewhere

9. anything

10. anything

Bài 5

1. b

2. a

3. a

4. c

5. c

6. a

7. a

Nắm được các quy tắc về cách sử dụng đại từ bất định, bạn cũng sẽ cải thiện 4 kỹ năng tiếng Anh nghe – nói – đọc – viết. Với những kiến thức và bài tập chia sẻ trong bài, hy vọng bạn sẽ tự tin hơn khi sử dụng điểm ngữ pháp này.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Nguồn tham khảo

  1. Indefinite pronouns – Ngày truy cập: 29-09-2023
  2. Indefinite pronouns – Ngày truy cập: 29-09-2023
location map