Bật mí cấu trúc how about + gì để vận dụng ngay

cấu trúc how about

Tác giả: Huynh Suong

Bạn bối rối không biết cấu trúc how about + gì mới đúng ngữ pháp? ILA sẽ bật mí các công thức và cách dùng để bạn vận dụng ngay vào bài tập nhé!

Cấu trúc how about trong tiếng Anh

ngữ pháp tiếng anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, cấu trúc how about thường được thể hiện dưới dạng câu hỏi với ý nghĩa “Vậy thì/Còn thì sao?”. Cấu trúc how about được dùng để đưa ra sự lựa chọn hoặc đề xuất, ý tưởng của người nói.

Ví dụ:

• How about some milk? (Vậy còn sữa thì sao?)

• How about watching TV? (Vậy còn xem tivi thì sao?)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách đặt câu hỏi với “How” trong nhiều mẫu câu giao tiếp

1. Cấu trúc how about + gì?

Sau cấu trúc how about, bạn có thể dùng V-ing, danh từ (noun) hoặc mệnh đề theo các công thức sau đây:

a. How about + V-ing / Noun

How about + V-ing / Noun ?

Khi dùng công thức how about V-ing, bạn nên lưu ý cách thêm -ing vào động từ (verb).

Ví dụ:

• How about eating out with our friends?
(Vậy còn ăn ở ngoài với bạn bè của chúng ta thì sao?)

• How about travelling in Da Lat?
(Vậy Đà Lạt thì sao?)

b. How about + Clause

How about + Clause [S + V-inf + …] ?

Ví dụ:
• How about we dance now?
(Bạn nghĩ sao về việc chúng ta nhảy bây giờ?)

• How about he go shopping with me?
(Bạn nghĩ sao về việc anh ấy đi mua sắm với tôi?)

Công thức how about + V-ing thường được sử dụng phổ biến hơn cấu trúc how about + noun / clause.

2. Cách trả lời cấu trúc how about

cấu trúc how about

Không chỉ cần nắm rõ cấu trúc how about + gì, bạn cũng cần lưu ý cách trả lời dạng câu hỏi cơ bản này để vận dụng khi học tiếng Anh. Tùy theo việc đồng ý hay không đồng ý với đề xuất trong giao tiếp, bạn có thể áp dụng các mẫu câu trả lời dưới đây.

a. Đồng ý với đề xuất

• That’s a good idea! (Đó là một ý tưởng hay!)

• Let’s do it! (Hãy làm điều đó đi!)

• Why not? (Tại sao không nhỉ?)

• It’s up to you. (Tùy bạn quyết định.)

• That sounds good! (Nghe có vẻ hay đấy!)

• Sure! (Tất nhiên rồi!)

b. Không đồng ý với đề xuất

• I don’t think that’s a good idea. (Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.)

• I’m not sure. (Tôi không chắc.)

• I prefer/ would rather… (Tôi thích…hơn.)

• I think we should… (Tôi nghĩ chúng ta nên…)

• No, thanks. (Không, cảm ơn.)

• I can’t do this because… (Tôi không thể làm điều này bởi vì…)

>>> Tìm hiểu thêm: 35 câu nói hay bằng tiếng Anh giúp bạn tự tin trong giao tiếp

Phân biệt what about và how about

cấu trúc how about

Cấu trúc what about và how about đều là các dạng câu hỏi dùng để bày tỏ suy nghĩ, ý kiến và đề xuất. Tuy nhiên, giữa 2 cấu trúc câu hỏi này vẫn có những điểm khác biệt như sau:

Cấu trúc How about What about
Ý nghĩa Sau cấu trúc how about thường là một cụm từ giải thích hoặc đưa ra ý kiến diễn giải những gì người nói thực sự muốn Gợi ý của người nói và chỉ đơn giản là một lựa chọn.
Mục đích Người nói được tự do đưa ra nhiều đề xuất. Người nghe chỉ cần trả lời có hoặc không. Người nói đưa ra gợi ý và tìm kiếm sự đồng tình từ người nghe thay vì yêu cầu trả lời có hoặc không.
Cách dùng Công thức how about thường đi kèm với V-ing Công thức what about thường đi kèm với danh từ.
Ví dụ How about playing football? (Còn việc chơi bóng đá thì sao?)

→ No, thanks (Không, cảm ơn.)

What about noodles? (Còn mì thì sao?)

→ That’s a great idea! I think it will be delicious. (Đó là ý tưởng hay! Tôi nghĩ món đó ngon đấy.)

Ngoài cấu trúc what about, bạn còn có thể bắt gặp thêm một số cấu trúc khác tương đồng với how about: cấu trúc let cùng các câu hỏi với why và shall.

Cấu trúc Ý nghĩa Ví dụ
Let’s + V-inf + … Hãy làm gì đó Let’s eat pizza in a restaurant! (Hãy ăn pizza ở nhà hàng nhé!)
Why don’t we / Why not + V-inf Tại sao chúng ta không (làm gì đó)…? Why don’t we clean the house? (Tại sao chúng ta không dọn dẹp nhà cửa?)
Shall we + V-inf…? Chúng ta có nên (làm gì) không? Shall we listen to jazz music? (Chúng ta có nên nghe nhạc jazz không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp, hướng dẫn cụ thể các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Bài tập how about có đáp án

bài tập

Bài 1: Tìm ra lỗi sai trong các câu sau 

1. Why you don’t you come swimming with us?

2. Let’s meet us outside the station.

3. Shall we do have a party on Saturday?

4. Why don’t we to go to the cinema tomorrow?

5. I’m bored. Let’s we go to the park.

6. I’ve got a new computer game. Shall we are play it?

Bài 2: Điền đáp án đúng (áp dụng kiến thức cấu trúc how about)

1. Hey Jim, …………..go to the movies with us.

2. So, we all want Italian, right?

……………….. that restaurant near the beach?

3. What can we do this evening?
……………………..we watch the game in a bar?

4. It’s so hot in here!
…………………… get out of here and go that bar near the bay!

5. Helen called and said she’s going for a walk.
………………..going with her?

6. I’d like to do something different this weekend…
……………………..go sailing!

Bài 3: Viết lại câu với nghĩa tương đương (dùng cấu trúc how about hoặc cấu trúc tương đồng)

1. I suggest that we go to the cinema this weekend.

=> What about …

2. Let’s have a night party on Saturday.

=> Shall …

3. How about going swimming with us?

=> Why …

4. Would you like to go shopping tomorrow?

=> Let’s …

5. Shall we get up early to enjoy sunrise on the beach?

=> How …

Bài 4: Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu

1. Hi Jennie. We are going to the zoo. Why _____ come with us?

A. haven’t

B. do

C. don’t

D. didn’t

2. The weather today is so beautiful. ____ go to the beach.

A. Why don’t

B. How about

C. What about

D. Let’s

3. It’s getting dark. I suggest ____ a taxi.

A. taking

B. take

C. to take

D. to taking

4. I’m bored. _____ play soccer this afternoon?

A. Let’s

B. How about

C. What about

D. Why don’t we

5. There will be a new interesting film. _____ going to the cinema on Friday?

A. Let’s

B. Why don’t we

C. How about

D. Shall we

Bài 5: Điền các đáp án phù hợp vào đoạn hội thoại sau

• How about 2:30?

• Do you fancy going bowling on Saturday?

• Shall I come to your house and pick you up on the way?

• What about Sunday?

• What time?

Max: Hi, Daisy. (1)…………………………………

Daisy: That’s a great idea. But I’m afraid I can’t. I’m busy on Saturday. I’m going shopping in London with my sister.

Max: Well, (2)………………………………… Are you free then?

Daisy: Well, I’m going to the cinema in the morning, but I’m free in the afternoon.

Max: OK, why don’t we go after lunch then? (3)…………………………………

Daisy: Great idea. (4)…………………………………

Max: (5)…………………………………

Daisy: Cool. See you at my house at 2:30.

làm bài tập

Đáp án bài tập cấu trúc how about

Bài 1

1. Why don’t you come swimming with us?

2. Let’s meet outside the station.

3. Shall we have a party on Saturday?

4. Why don’t we go to the cinema tomorrow?

5. I’m bored. Let’s we go to the park.

6. I’ve got a new computer game. Shall we play it.

Bài 2

1. Hey Jim, would you like to go to the movies with us?

2. So, we all want Italian, right?

• How about that restaurant near the beach?

3. What can we do this evening?

• Shall we watch the game in a bar?

4. It’s so hot in here

• Let’s get out of here and go that bar near the bay!

5. Helen called and said she’s going for a walk.

• How about going with her?

6. I’d like to do something different this weekend…

• Let’s go sailing!

Bài 3

1. What about going to the cinema this weekend?

2. Shall we have a night party on Saturday?

3. Why don’t you go swimming with us?

4. Let’s go shopping tomorrow.

5. How about getting up early to enjoy sunrise on the beach?

đáp án

Bài 4

1. C. don’t

2. D. Let’s

3. A. taking

4. D. Why don’t we

5. C. How about

Bài 5

Max: Hi, Daisy. (1) Do you fancy going bowling on Saturday?

Daisy: That’s a great idea. But I’m afraid I can’t. I’m busy on Saturday. I’m going shopping in London with my sister.

Max: Well, (2) What about Sunday? Are you free then?

Daisy: Well, I’m going to the cinema in the morning, but I’m free in the afternoon.

Max: OK, why don’t we go after lunch then? (3) Shall I come to your house and pick you up on the way?

Daisy: Great idea. (4) What time?

Max: (5) How about 2.30?

Daisy: Cool. See you at my house at 2:30.

Vậy là bạn đã nắm được cấu trúc how about + gì qua các công thức trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Khi tìm hiểu sau about là gì, bạn cũng đừng quên ghi nhớ thêm các cấu trúc câu tương đồng. Bạn có thể dễ nhầm lẫn cấu trúc what about và how about nên hãy cẩn thận nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Nguồn tham khảo

1. How about – Ngày cập nhật: 04-10-2023

2. How about – Ngày cập nhật: 04-10-2023

location map