Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh là gì?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh là gì?

Tác giả: Tran Quyen

Ngày Quốc tế Lao động diễn ra vào ngày 1 tháng 5 hàng năm và là một ngày lễ chung tại hơn 80 quốc gia. Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Lao động là một trong những ngày lễ quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giai cấp công nhân. Vậy ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh là gì? Làm sao để nói về ngày lễ này bằng tiếng Anh? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

>>> Xem thêm: Học 100 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày hiệu quả, không nhàm chán

Ý nghĩa và nguồn gốc Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Trước khi tìm hiểu ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh là gì thì bạn cần hiểu rõ về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ này.

1. Nguồn gốc

Ngày 1/5/1889 là ngày Quốc tế Cộng sản II quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm Ngày Quốc tế Lao động để tưởng nhớ những người lao động đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho công lý.

2. Ý nghĩa

Từ vựng nghề nghiệp chủ đề lao động chân tay

Tôn vinh những đóng góp của người lao động: Ngày Quốc tế Lao động là dịp để ghi nhận và trân trọng những hy sinh, cống hiến của người lao động trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Khẳng định vai trò của người lao động: Người lao động là lực lượng lao động chính, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia.

Thúc đẩy đoàn kết quốc tế: Ngày Quốc tế Lao động là dịp để các tổ chức công đoàn và người lao động trên thế giới tăng cường đoàn kết, hợp tác, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của bản thân.

Nâng cao nhận thức về quyền lợi của người lao động: Ngày này góp phần thúc đẩy các quốc gia ban hành luật lao động, bảo vệ quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

 >>> Xem thêm: 100 từ vựng về đồ vật trong nhà bằng tiếng Anh dễ học dễ nhớ

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh là gì?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh là gì?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong tiếng Anh có thể được gọi là:

International Workers’ Day: Đây là cách gọi phổ biến nhất, thể hiện rõ ý nghĩa của ngày lễ này là dành cho tất cả người lao động trên thế giới.

Labor Day: Cách gọi này thường được sử dụng ở Mỹ và Canada.

May Day: Cách gọi này xuất phát từ tên gọi của tháng 5 (May) và cũng là cách gọi phổ biến ở một số quốc gia châu Âu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp một số cách gọi khác như:

International Labour Day: Cách gọi này ít phổ biến hơn nhưng cũng được sử dụng ở một số quốc gia.

Workers’ Day: Cách gọi này ngắn gọn hơn nhưng có thể gây nhầm lẫn với các ngày lễ khác dành cho người lao động.

Lưu ý:

Khi sử dụng các cách gọi này, bạn nên chú ý đến ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp. Ví dụ, nếu bạn đang viết một bài báo chính thức, bạn nên sử dụng cách gọi “International Workers’ Day”.

Nếu bạn đang nói chuyện với bạn bè hoặc người thân, bạn có thể sử dụng cách gọi “Labor Day” hoặc “May Day”.

Ví dụ:

• International Workers’ Day is a day to celebrate the contributions of workers around the world. (Ngày Quốc tế Lao động là ngày để tôn vinh những đóng góp của người lao động trên toàn thế giới.)

• In the United States, Labor Day is celebrated on the first Monday of September. (Tại Mỹ, Ngày Lao động được tổ chức vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9.)

• May Day is a traditional holiday in many European countries. (May Day là một ngày lễ truyền thống ở nhiều quốc gia châu Âu.)

>>> Xem thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Những từ vựng về ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong tiếng Anh

làm việc

Public holiday: Ngày lễ quốc gia

Holiday: Ngày nghỉ lễ

Labor movement: Phong trào lao động

Worker’s rights: Quyền lợi của người lao động

Strike: Đình công

Demonstration: Biểu tình

Union: Công đoàn

Working conditions: Điều kiện làm việc

Social justice: Công bằng xã hội

Parade: Diễu hành

Festival: Lễ hội

Concert: Buổi hòa nhạc

Speech: Bài phát biểu

Celebration: Kỷ niệm

Worker: Người lao động

Labour: Lao động

Workforce: Lực lượng lao động

Productivity: Năng suất lao động

Economy: Kinh tế

Ví dụ:

• The International Workers’ Day is a day to celebrate the achievements of workers and to raise awareness of their rights. (Ngày Quốc tế Lao động là ngày để tôn vinh những thành tựu của người lao động và nâng cao nhận thức về quyền lợi của họ.)

• In many countries, workers go on strike on Labor Day to demand better working conditions. (Tại nhiều quốc gia, người lao động đình công vào Ngày Lao động để đòi hỏi điều kiện làm việc tốt hơn.)

• The government is committed to protecting the workers rights. (Chính phủ cam kết bảo vệ quyền lợi của người lao động.)

>>> Xem thêm: Cách miêu tả tranh bằng tiếng Anh chi tiết và ấn tượng có bài mẫu

Bài mẫu về ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong tiếng Anh

Bài mẫu về ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong tiếng Anh

1. Bài 1

International Workers’ Day, also known as Labor Day or May Day, is a global holiday celebrated annually on May 1st. It commemorates the historical struggles and achievements of workers around the world in their fight for better working conditions, fair wages, and workers’ rights.

Ngày lễ Quốc tế Lao động, còn được biết đến là Ngày Lao động hoặc Ngày tháng Năm, là một ngày lễ quốc tế được tổ chức vào 1/5. Vào ngày này, mọi người sẽ tưởng nhớ về lịch sử đấu tranh và những thành tựu mà giai cấp công nhân trên toàn thế giới đấu tranh để đòi quyền lợi, điều kiện làm việc tốt hơn và tiền lương công bằng.

The origins of International Workers’ Day can be traced back to the late 19th century. In 1886, workers in Chicago, USA, organized a series of strikes and protests to demand an eight-hour workday. The movement gained momentum and spread across the globe, leading to the establishment of International Workers’ Day in 1889 by the Second International.

Nguồn gốc của Ngày Quốc tế Lao động có thể bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19. Năm 1886, công nhân ở Chicago, Mỹ, đã tổ chức hàng loạt cuộc đình công và biểu tình đòi ngày làm việc 8 giờ. Phong trào đã đạt được động lực và lan rộng trên toàn cầu, dẫn đến việc thành lập Ngày Quốc tế Lao động vào năm 1889 bởi Quốc tế thứ hai.

Today, International Workers’ Day is celebrated in over 80 countries. It is a day for workers to come together and celebrate their achievements, as well as to continue the fight for better working conditions and social justice.

Ngày nay, Ngày lễ Quốc tế Lao động được tổ chức tại hơn 80 quốc gia. Đây là ngày để người lao động cùng nhau ăn mừng thành tích của mình cũng như tiếp tục đấu tranh vì điều kiện làm việc tốt hơn và công bằng xã hội.

In many countries, International Workers’ Day is marked by parades, demonstrations, and festivals. These events provide an opportunity for workers to raise awareness about their concerns and to advocate for change.

Ở nhiều nước, Ngày lễ Quốc tế Lao động được đánh dấu bằng các cuộc diễu hành, biểu tình và lễ hội. Những sự kiện này tạo cơ hội cho người lao động nâng cao nhận thức về mối quan tâm của họ và ủng hộ sự thay đổi.

International Workers’ Day is a reminder of the importance of workers’ rights and the need for continued struggle for social justice. It is a day to celebrate the achievements of workers and to recommit ourselves to the fight for a better future for all.

Ngày Quốc tế Lao động là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của quyền lợi người lao động và sự cần thiết phải tiếp tục đấu tranh vì công bằng xã hội. Đây là ngày để tôn vinh những thành tựu của người lao động và tái cam kết đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

>>> Xem thêm: 5 phút diễn đạt mượt mà về chủ đề các mùa trong tiếng Anh

2. Bài mẫu 2 về ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh 

International Workers’ Day, also known as Labour Day, is celebrated annually on May 1st. It is a day to celebrate the achievements of workers and to raise awareness of the ongoing struggle for workers’ rights.

Ngày Quốc tế Lao động (1 tháng 5) là ngày lễ được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 5. Đây là ngày để tôn vinh những thành tựu của người lao động và nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh đang diễn ra cho quyền lợi của người lao động.

The first International Workers’ Day was celebrated in 1886 in Chicago, USA. It was a response to the poor working conditions and low wages faced by many workers at the time. The Haymarket affair, a violent clash between workers and police, occurred during this time and helped to galvanize the labor movement.

Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1886 tại Chicago, Hoa Kỳ. Đây là phản ứng đối với điều kiện làm việc tồi tệ và mức lương thấp mà nhiều người lao động phải đối mặt vào thời điểm đó. Vụ Haymarket, một cuộc đụng độ bạo lực giữa công nhân và cảnh sát, đã xảy ra trong thời gian này và góp phần thúc đẩy phong trào lao động.

Today, International Workers’ Day is celebrated in many countries around the world. People celebrate in different ways, such as attending parades, rallies, and festivals. It is a day to recognize the contributions of workers and to continue the fight for better working conditions and fair wages.

Ngày nay, Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mọi người ăn mừng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tham dự các cuộc diễu hành, mít tinh và lễ hội. Đây là ngày để ghi nhận những đóng góp của người lao động và tiếp tục cuộc đấu tranh cho điều kiện làm việc tốt hơn và mức lương công bằng.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc, ý nghĩa và cách nói về ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong tiếng Anh nhé.

Nguồn tham khảo

  1. International Workers’ Day. Ngày truy cập 8/4/2023
  2. International Workers’ Day. Ngày truy cập 8/4/2023
  3. International Workers’ Day. Ngày truy cập 8/4/2023
location map