Being là gì? Sau being là gì và cách dùng being chi tiết

Being là gì? Sau being là gì và cách dùng being chi tiết

Tác giả: Tran Trinh

Being là gì và cách dùng being như thế nào mới chính xác? Hãy cùng ILA tìm hiểu các cấu trúc being thông dụng và thực hành làm bài tập thông qua bài viết này bạn nhé.

Being là gì?

Being đóng vai trò vừa là danh từ, vừa là động từ trong tiếng Anh. Muốn biết being là gì, bạn cần tìm hiểu ý nghĩa về mặt từ vựng cũng như ngữ pháp của từ này.

1. Ý nghĩa từ vựng của being

a. Being mang nghĩa “sự tồn tại”

Khi being là danh từ không đếm được (uncountable noun), being mang nghĩa là “sự sống”, “sự tồn tại”.

Ví dụ:

• The new organization came into being to address pressing environmental concerns. (Tổ chức mới ra đời nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về môi trường.) 

• The policy was brought into being to improve workplace equality. (Chính sách được đưa ra để cải thiện sự bình đẳng ở nơi làm việc.) 

b. Being mang nghĩa “sinh vật”

Being có thể mang nghĩa “sinh vật”, “thực thể”. Ở lớp nghĩa này, being được dùng như danh từ đếm được (countable noun), nghĩa là bạn có thể thêm đuôi -s vào being để thành lập dạng danh từ số nhiều.

Ví dụ:

• The forest is a living being, thriving with diverse flora and fauna. (Rừng là một thực thể sống, phát triển mạnh mẽ với hệ động thực vật phong phú.)

• Fossils suggest that human beings and apes shared a common ancestor. (Hóa thạch cho thấy loài người và vượn có chung một tổ tiên.)  

2. Ý nghĩa ngữ pháp của being

a. Being đóng vai trò là danh động từ

Danh động từ (gerund) là một hình thức của động từ nhưng mang tính chất của danh từ. Vậy trong trường hợp này, being là gì? Being mang nghĩa của động từ be: thì/ là/ ở – mô tả hành động hay trạng thái nào đó.

Ví dụ:

• Do you like being so talkative? (Bạn thích nói nhiều thế à?)

• Loneliness and the feeling of being isolated tore him inside. (Sự cô đơn và cảm giác bị cô lập giằng xé tâm hồn anh ấy.) 

b. Being đóng vai trò là phân từ

Phân từ (participle) là một dạng động từ có chức năng như tính từ trong câu. Being là hiện tại phân từ (present participle) của động từ be.

Ví dụ:

• She is being a nuisance right now. (Cô ấy hiện đang là mối phiền toái.)

• I’m sorry I was being careless yesterday. (Xin lỗi vì hôm hôm qua tôi đã bất cẩn.)

Khi nào dùng being? Sau being là gì?

Khi nào dùng being? Sau being là gì?

Hãy cùng tìm hiểu khi nào dùng being thông qua những cấu trúc câu thường gặp với adjective, past participle và participle clause bạn nhé.

1. Cấu trúc being + adjective

Cấu trúc being + adjective (tính từ) dùng để mô tả hành động hay hành vi. Trước tính từ, bạn có thể thêm very hoặc so để nhấn mạnh mức độ.

Ví dụ:

• Why are you being so weird? (Tại sao bạn lại kỳ lạ thế?)

• You are being cruel when you hurt others with your words. (Bạn thật nhẫn tâm khi làm tổn thương người khác bằng lời nói.) 

Hãy lưu ý rằng nếu bạn dùng tính từ chỉ cảm xúc thì không được dùng being để mô tả cho tính từ đó.

Ví dụ:

• He was upset when he heard the news about the massive layoff. (Anh ấy buồn khi nghe tin về đợt sa thải diện rộng.)  

√ Không dùng: He was being upset when he heard the news about the massive layoff.

2. Cấu trúc being + past participle

Cấu trúc being + past participle

Sau being còn là past participle (quá khứ phân từ) ở dạng V3 hoặc V-ed. Cấu trúc being này được sử dụng trong thể bị động (passive voice) của các thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) và quá khứ tiếp diễn (past continuous).

Ví dụ:

• My mother is cooking dinner.

→ Dinner is being cooked by my mother. (Bữa tối đang được mẹ tôi nấu.)

• He was worried that someone was following him.

→ He was worried that he was being followed. (Anh ấy lo lắng rằng mình đang bị theo dõi.)

3. Cấu trúc being dùng trong participle clause

Participle clause (mệnh đề phân từ) là mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng hiện tại phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ V-ed). Vậy mệnh đề phân từ có being là gì? Being đứng đầu câu sẽ tạo thành mệnh đề hiện tại phân từ, có ý nghĩa tương đương như mệnh đề dùng because/ as/ since. Cấu trúc being này chủ yếu dùng trong văn học và văn phong trang trọng.

Ví dụ:

• Being late, he couldn’t catch the last bus to the city centre. [= Because he was late, he couldn’t catch the last bus to the city centre.] (Vì đến trễ nên anh ấy không thể bắt chuyến xe buýt cuối cùng về trung tâm thành phố.)

• Being Nick’s friend, Nichole often joins him for coffee outings and movie nights. [= Because Nichole is Nick’s friend, she often joins him for coffee outings and movie nights.] (Vì là bạn của Nick nên Nichole thường cùng anh ấy đi uống cà phê và xem phim.)

Sự khác biệt giữa be, been và being là gì?

Sự khác biệt giữa be, been và being

Khi học kiến thức being là gì, bạn nên kèm theo sự so sánh với been và be để tránh nhầm lẫn. Điểm khác biệt cơ bản giữa be, been và being là ở cách sử dụng:

BeBeenBeing 

• Dùng trong các thì tiếp diễn (continuous tenses)

• Dùng trong câu mệnh lệnh (imperative sentence)

• Kết hợp với động từ tình thái (modal verb)

• Dùng trong các thì hoàn thành (perfect tenses)

• Kết hợp với động từ tình thái

• Dùng trong các thì tiếp diễn (continuous tenses)

• Dùng như danh động từ

1. Cách dùng be là gì?

Động từ be là động từ nguyên thể bất quy tắc. Trong một số trường hợp, bạn cần biến đổi dạng của be cho phù hợp với thì.

• Dùng be trong các thì tiếp diễn

Động từ be trong các thì tiếp diễn (continuous tense) dùng để diễn tả hành động xảy ra tức thì tại thời điểm nói ở hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.

ThìDạng của be
Present continuous (hiện tại tiếp diễn)am/ is/ are + V-ing
Past continuous (quá khứ tiếp diễn)was/ were + V-ing
Future continous (tương lai tiếp diễn)will + be + V-ing

• Dùng be trong câu mệnh lệnh

Câu mệnh lệnh là câu dùng để đưa ra yêu cầu, chỉ thị, hướng dẫn, đề nghị hoặc cảnh báo người nghe về một hành động cần phải thực hiện. Khi be dùng trong câu mệnh lệnh thì bạn không cần đổi dạng của be.

Ví dụ: Be there before 10 a.m. (Hãy đến đó trước 10 giờ sáng nhé.)

• Dùng be với động từ tình thái

Động từ tình thái hay động từ khuyết thiếu (modal verb) dùng để diễn tả khả năng, nghĩa vụ, đề xuất, sự cho phép… Ở thì hiện tại, sau các modal verb luôn là động từ nguyên mẫu (bare infinitive) nên bạn sẽ dùng be ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ: They will be really surprised when they see us. (Họ sẽ rất bất ngờ khi thấy chúng tôi.)

2. Cách dùng been là gì?

Been là quá khứ phân từ (past participle) của be. Been được dùng trong các thì hoàn thành hoặc kết hợp với các động từ tình thái.

• Dùng been trong các thì hoàn thành 

Các thì hoàn thành thường có hàm ý nhấn mạnh đến kết quả của sự việc đã thực hiện trước đó. Bạn sẽ thấy been được dùng trong rất nhiều thì hoàn thành khác nhau, vừa là động từ chính (main verb) và vừa là trợ động từ (auxiliary verb).

ThìDạng của been
Present perfect (hiện tại hoàn thành)have/ has + been (main verb)
Present perfect continuous (hiện tại hoàn thành tiếp diễn)have/ has + been (auxiliary verb) + V-ing
Past perfect (quá khứ hoàn thành)had + been (main verb)
Past perfect continuous (quá khứ hoàn thành tiếp diễn)had + been (auxiliary verb) + V-ing
Future perfect (tương lai hoàn thành)will + have + been (main verb)
Future perfect continuous (tương lai hoàn thành tiếp diễn)will + have + been (auxiliary verb) + V-ing

Bài tập

• Dùng been với động từ tình thái

Khi dùng động từ tình thái ở dạng hoàn thành (perfect modal), bạn cần dùng cấu trúc modal verb + have + V3/ed. Do đó, been sẽ được dùng.

Ví dụ: He should have been there by five. Where is he? (Lẽ ra anh ấy phải có mặt ở đó lúc 5 giờ. Anh ấy ở đâu rồi?)

3. Cách dùng being là gì?

Being là dạng hiện tại phân từ (present participle) của be.

• Dùng being trong các thì tiếp diễn 

Being được dùng để diễn tả hành động đang diễn ra trong các thì tiếp diễn (continuous tenses).

Ví dụ: The dog is being naughty. (Chú chó đang nghịch.)

• Dùng being như danh động từ

Cách dùng being là gì khi being làm gerund? Khi being đóng trò là danh động từ, being sẽ đứng đầu câu làm chủ ngữ (subject) hoặc đứng sau một số động từ (enjoy, dislike, postpone, avoid, miss…).

Ví dụ:

• Being nice to everyone is just how I live my life. (Đối xử tốt với mọi người là phong cách sống của tôi.)

• Natalie enjoys being with children. (Natalie thích ở cùng trẻ con.)

Bài tập cấu trúc being là gì

Bài tập

 

Các bài tập cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức being là gì đồng thời biết cách phân biệt giữa be, been và being.

Bài tập 1

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

1. Several new drugs are ____ used to stop the spread of this disease. (been/ being)

2. Scientists have ____ working to find a habitable planet. (been/ being)

3. What time is it? It should ____ almost 11:00. (be/ being)

4. ____ environmentally passionate, she dedicated weekends to tree planting. (Be/ Being)

5. A sociable person enjoys ____ with other people. (been/ being)

6. The Smiths will have ____ here for six days in August. (been/ being)

7. ____ cautious when exploring unfamiliar territories. (Be/ Being)

8. We might have ____ able to give you a room before, but we can’t now. (been/ being)

Đáp án

1. being

2. been

3. be

4. Being

5. being

6. been

7. Be

8. been

Bài tập 2

Đánh dấu (√) nếu câu đúng. Đánh dấu (x) và sửa lỗi nếu câu có chỗ sai.

1. I will always be by your side no matter what challenges arise!

2. Jack has being studying English since he was in primary school.

3. The criminal will be caught and executed.

4. Being a mother is a rewarding and challenging journey.

5. Avoid be overly critical of yourself.

6. Next Tuesday, they will have been working on this project for a year.

7. Their house is been rebuilt at the moment.

8. He has being to Japan a few times for business meetings.

Đáp án

1. √

2. x [being → been]

3. √

4. √

5. x [be → being]

6. √

7. x [been → being]

8. x [being → been]

Để nắm chắc being là gì, bạn cần tìm hiểu ý nghĩa về mặt từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp của từ này. Bạn cũng đừng quên phân biệt cách dùng being, be và been để tạo những cấu trúc câu tiếng Anh đúng chuẩn ngữ pháp nhé.

Nguồn tham khảo

  1. Uses of being – Ngày cập nhật: 24/01/2023
  2. “Being” or “Been”? – Ngày cập nhật: 24/01/2023
  3. What’s the Difference Between Be, Being, and Been? – Ngày cập nhật: 24/01/2023
location map