Các môn học bằng tiếng Anh đầy đủ và thông dụng nhất

Các môn học bằng tiếng Anh đầy đủ và thông dụng nhất

Tác giả: Huynh Suong

Các môn học bằng tiếng Anh khá đơn giản và dễ nhớ. Nắm được từ vựng tiếng Anh về các môn học giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh. Đồng thời, bạn có thể mở rộng nguồn tài liệu học tập. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn liệt kê các môn học bằng tiếng Anh một cách đầy đủ nhất.

Các môn học trong tiếng Anh là gì?

Các môn học trong tiếng Anh là “subjects”. Theo từ điển Cambridge thì từ “subject” được định nghĩa là:

“Điều đang được thảo luận, cân nhắc hoặc nghiên cứu theo phạm vi thảo luận”.

Hoặc: “Một lĩnh vực kiến thức được nghiên cứu ở trường phổ thông, cao đẳng hoặc đại học”.

>>> Tìm hiểu thêm: 15 lợi ích của việc học tiếng Anh bạn cần biết

Tên các môn học bằng tiếng Anh

Tên các môn học bằng tiếng Anh

Dưới đây là các môn học bằng tiếng Anh có phiên âm. Các môn học chia theo bốn nhóm: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, thể thao và nghệ thuật.

1. Các môn học khoa học xã hội

Môn học tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Civic Education/ˈsɪv.ɪk edʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/Giáo dục công dân
History/ˈhɪs.tər.i/Lịch sử
Geography/dʒiˈɒɡ.rə.fi/Địa lý
Social studies /ˈsəʊ.ʃəl ˈstʌd·iz/Nghiên cứu xã hội
Psychology/saɪˈkɒl.ə.dʒi/Tâm lý học
Politics/ˈpɒl.ə.tɪks/Chính trị học
Media studies /ˈmiː.di.ə ˈstʌd·iz/Truyền thông nghiên cứu
Literature/ˈlɪt.rə.tʃər/Ngữ văn
Economics/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/Kinh tế học
Cultural studies/ˈkʌl.tʃər.əl ˈstʌd·iz/Văn hóa nghiên cứu
Archaeology/ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒi/Khảo cổ học
Anthropology/ˌæn.θrəˈpɒl.ə.dʒi/Nhân chủng học
Ethics/ˈeθ·ɪks/Môn đạo đức

2. Các môn học khoa học tự nhiên

Các môn học khoa học tự nhiên

Môn học tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Geology/dʒiˈɒl.ə.dʒi/Môn địa chất học
Medicine/ˈmed.ɪ.sən/Môn y học
Science/ˈsaɪ.əns/Môn khoa học
Physics/ˈfɪz.ɪks/Môn vật lý
Geometry/dʒiˈɒm.ə.tri/Hình học
Engineering/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/Môn kỹ thuật
Dentistry/ˈden.tɪ.stri/Môn nha khoa 
Veterinary medicine/ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən med.ɪ.sən/Môn thú y 
Algebra/ˈæl.dʒə.brə/Môn đại số
Maths/mæθs/Môn toán học
Information technology/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən tekˈnɒl.ə.dʒi/Môn tin học
Chemistry/ˈkem.ɪ.stri/Môn hóa học
Biology/baɪˈɒl.ə.dʒi/Môn sinh học
Astronomy/əˈstrɒn.ə.mi/Môn thiên văn học

>>> Tìm hiểu thêm: Lợi ích kép khi cho trẻ học toán bằng tiếng Anh

3. Các môn thể thao

Các môn thể thao

Môn học tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Athletics/æθˈlet.ɪks/Môn điền kinh
Gymnastics/dʒɪmˈnæs.tɪks/Môn thể dục dụng cụ
Judo/ˈdʒuː.dəʊ/Võ judo
Karate/kəˈrɑː.ti/Võ karate
Table tennis/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/Môn bóng bàn
Badminton/ˈbæd.mɪn.tən/Môn cầu lông
Baseball/ˈbeɪs.bɔːl/Môn bóng chày
Basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/Môn bóng rổ
Football 

soccer 

/ˈfʊt.bɔːl/

/ˈsɒk.ər/

Môn bóng đá
Swimming /swɪm.ɪŋ/Môn bơi lội
Running /ˈrʌn.ɪŋ/Chạy bộ
Tennis /ˈten.ɪs/Môn quần vợt
Aerobics/eəˈrəʊ.bɪks/Thể dục nhịp điệu
Physical education/ˈfɪz.ɪ.kəl ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/Thể dục

4. Các môn nghệ thuật

Các môn nghệ thuật

Môn học tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Art/ɑːt/Nghệ thuật
Fine art/ˌfaɪn ˈɑːt/Môn mỹ thuật
Music/ˈmjuː.zɪk/Môn âm nhạc
Drama/ˈdrɑː.mə/Kịch
Classics/ˈklæs·ɪks/Văn hóa cổ điển
Dance/dɑːns/Khiêu vũ
Painting/ˈpeɪn.tɪŋ/Hội họa
Sculpture/ˈskʌlp.tʃər/Điêu khắc
Poetry/ˈpəʊ.ɪ.tri/Môn thi ca, thơ ca
Architecture/ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/Kiến trúc học
Design/dɪˈzaɪn/Thiết kế

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh cho bé theo từng chủ đề

Các môn học bằng tiếng Anh theo khối lớp

Các môn học bằng tiếng Anh theo khối lớp

Dưới đây là các môn học bằng tiếng Anh theo khối lớp và cách đọc các môn học bằng tiếng Anh đó.

1. Các môn học bằng tiếng Anh lớp 4

Môn học tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Art  /ɑːrt/Mỹ thuật
Science/ˈsaɪ.əns/Khoa học
Geography/dʒiˈɑː.ɡrə.fi/Môn địa lý
Physical education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/Môn giáo dục thể chất
Music/ˈmjuː.zɪk/Âm nhạc
Maths/mæθs/Môn toán
Historyˈhɪs.t̬ɚ.i/Lịch sử
Vietnamese/ˌvjet.nəˈmiːz/Môn tiếng Việt
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Môn tiếng Anh

2. Các môn học bằng tiếng Anh lớp 5

Các môn học bằng tiếng Anh lớp 5

Môn học tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Art  /ɑːrt/Mỹ thuật
Science/ˈsaɪ.əns/Khoa học
Geography/dʒiˈɑː.ɡrə.fi/Môn địa lý
Physical education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/Môn giáo dục thể chất
Music/ˈmjuː.zɪk/Âm nhạc
Maths/mæθs/Môn toán
Historyˈhɪs.t̬ɚ.i/Lịch sử
Vietnamese/ˌvjet.nəˈmiːz/Môn tiếng Việt
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Môn tiếng Anh

3. Các môn học bằng tiếng Anh lớp 6

Các môn học bằng tiếng Anh lớp 6

Môn học tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Art  /ɑːrt/Mỹ thuật
Science/ˈsaɪ.əns/Khoa học
Geography/dʒiˈɑː.ɡrə.fi/Môn địa lý
Physical education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/Môn giáo dục thể chất
Music/ˈmjuː.zɪk/Âm nhạc
Maths/mæθs/Môn toán
Historyˈhɪs.t̬ɚ.i/Lịch sử
Vietnamese/ˌvjet.nəˈmiːz/Môn tiếng Việt
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Môn tiếng Anh
Literature /ˈlɪt̬.ɚ.ə.tʃɚ/Văn học
Biology/baɪˈɑː.lə.dʒi/Môn sinh học
Chemistry/ˈkem.ə.stri/Môn hóa học
Physics/ˈfɪz.ɪks/Môn vật lý

>>> Tìm hiểu thêm: 200+ tên nhóm hay bằng tiếng Anh dành cho gia đình, công việc, học tập

Bài viết về các môn học bằng tiếng Anh

Bài viết về các môn học bằng tiếng Anh

Bài 1. I love Literature

When going to school, there are many subjects; however, I still love literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limited to a subject to be learned at school. Furthermore, this subject teaches humans about several aspects of life.

From the very first step, students learn to write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one to be a responsible citizen and able personality. Literature is more than a subject, it’s an art and it can be applied directly to life such as journalism, anh writing skills. People are not born to learn this unique subject, it takes a long time to master it.

Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand the culture, and tradition of each country. Literature is the mirror reflecting humans and their lifestyles. Studying literature means learning the way to love and live a true life. All in all, with the great benefits of literature, it is necessary for each society, especially developing countries.

Bài dịch các môn học bằng tiếng Anh

Tôi yêu văn học

Có rất nhiều môn học nhưng tôi vẫn thích văn nhất. Tôi nghĩ văn học đóng vai trò quan trọng trong cả giáo dục và đời sống hàng ngày. Văn học không chỉ là một môn học thông thường. Xa hơn, môn văn dạy con người về một số khía cạnh của cuộc sống.

Ngay từ bước đầu tiên, học sinh học viết, đọc cũng như mô tả sự vật và con người. Văn học dạy người ta trở thành công dân có trách nhiệm và nhân cách. Văn học không chỉ là một môn học. Nó là một môn nghệ thuật và có thể áp dụng vào cuộc sống như: làm báo, kỹ năng viết.

Khi học văn, bạn không chỉ biết về tác phẩm nghệ thuật mà còn hiểu về văn hóa, truyền thống của mỗi quốc gia. Văn học là tấm gương phản chiếu con người và lối sống. Học văn có nghĩa là học cách yêu và cách sống chân chính. Văn học rất cần thiết cho mỗi xã hội đặc biệt là các nước đang phát triển.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh cho bé theo từng chủ đề

Bài 2. Mathematics

toán học

My favorite subject is mathematics; since the beginning of my school life, I have always enjoyed solving mathematical equations. I love the subject, also because I always excel in my class, making my mathematics teacher and parents proud.

When I am solving mathematical problems, I feel like my brain is getting much-needed exercise as compared to other subjects, which I find a little burdensome because they require a lot of memorizing as they are mostly theory. I have always been good with numbers and I love to manipulate and play with numbers.

After continuously studying and solving mathematical equations for some time, I can feel the improvements I have made in other subjects as well. This is because solving mathematical equations has improved my critical thinking and analytical skills, which are extremely important skills that one should possess.

I love solving all arithmetic operations on numbers and I am always keen on handling more difficult problems as they help me realise my potential. When I grow up, I aspire to be a mathematician and maybe discover new theories or formulas and contribute my findings to this field.

Bài dịch các môn học bằng tiếng Anh

Toán học

Môn học yêu thích của tôi là toán học. Kể từ khi bắt đầu đi học, tôi luôn thích giải các phương trình toán học. Tôi yêu thích bộ môn này. Tôi học giỏi toán, khiến thầy dạy toán và bố mẹ tự hào.

Khi giải toán, tôi cảm thấy não mình đang tập luyện rất nhiều. Điều này khiến tôi thấy hơi căng thẳng vì phải ghi nhớ nhiều. Tôi luôn giỏi các con số. Tôi thích thao tác và chơi với các con số.

Sau khi liên tục nghiên cứu và giải các phương trình toán học trong một khoảng thời gian, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tiến bộ. Việc giải phương trình toán học đã cải thiện kỹ năng tư duy và phân tích. Đây là những kỹ năng cực kỳ quan trọng mà một người nên sở hữu.

Tôi thích giải tất cả các phép tính số học. Tôi luôn quan tâm đến việc giải các bài toán khó hơn. Chúng giúp tôi nhận ra tiềm năng của mình. Khi lớn lên, tôi khao khát trở thành một nhà toán học. Lúc đó, tôi có thể khám phá những lý thuyết hoặc công thức mới. Tôi có thể đóng góp những phát hiện của mình cho lĩnh vực này.

Với những kiến thức và đoạn văn vận dụng ở trên, bạn sẽ dễ dàng nhớ tên các môn học bằng tiếng Anh. Từ đó, bạn sẽ tự tin hơn khi giao tiếp về chủ đề này cũng như viết về nó. Chúc bạn học thật vui.

Nguồn tham khảo

1. School Subjects – Cập nhật ngày: 6-2-2024

2. 100 School Subjects – Cập nhật ngày: 6-2-2024

location map