Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh viết thế nào cho hay?

Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh viết thế nào cho hay?

Tác giả: Nguyen Hong

Từ khi có Internet, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta đã có thể truy cập thông tin, làm việc, học tập, giải trí dễ dàng hơn. Vậy bạn đã biết cách diễn tả lợi ích của Internet bằng tiếng Anh sao cho hay chưa? Hãy để ILA hướng dẫn và gợi ý cho bạn.

Từ vựng về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Từ vựng về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Trước khi muốn viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh, bạn nên biết rõ một số từ vựng và cụm từ liên quan đến chủ đề này:

• The Internet /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/: Mạng Internet

• Online /ˌɒnˈlaɪn/: Trực tuyến

• Website /ˈwɛbˌsaɪt/: Trang web

• Information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/: Thông tin

• Communication /kəmˌjunəˈkeɪʃən/: Truyền thông

• Entertainment /ˌɛntərˈteɪnmənt/: Giải trí

• Email /ˈiːmeɪl/: Thư điện tử

• Video conference /ˈvɪdiəʊ/ /ˈkɒnfərəns/: Hội nghị trực tuyến

• Social media /ˌsəʊʃl ˈmiːdiə/: Kênh truyền thông mạng xã hội

• E-commerce /ˈiː kɒmɜːs/: Thương mại điện tử

• Online shopping /ˌɒnˈlaɪn/ /ˈʃɒpɪŋ/: Mua sắm trực tuyến

• Streaming /ˈstriːmɪŋ/: Phát trực tuyến

• Real time /ˌriːəl ˈtaɪm/: Thời gian thực

• To download /tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/: Tải xuống

• To subscribe /tu/ /səbˈskraɪb/: Đăng ký, theo dõi

• To browse /tu/ /braʊz/: Truy cập

• To keep in touch /tu/ /kiːp/ /ɪn//tʌtʃ/: Giữ liên lạc

• To waste /tu/ /weɪst/: Lãng phí

• To access to /tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/: Truy cập tới

• Platform /ˈplætˌfɔrm/: Nền tảng

• Distance learning /ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/: Học từ xa

• Available /əˈveɪləbl/: Có sẵn

• Convenient /kənˈvinjənt/: Tiện lợi

• Frequent /ˈfrikwənt/: Thường xuyên

• Effective /ɪˈfɛktɪv/: Hiệu quả

• Enormous/huge /ɪˈnɔrməs/ /hjuʤ/: Khổng lồ

>>> Tìm hiểu thêm: Điểm qua bộ từ vựng về gia đình tiếng Anh có thể bạn chưa gặp

Cấu trúc bài viết về những lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

viết bài

Bạn có thể triển khai bố cục bài viết lợi ích của Internet bằng tiếng Anh lớp 9 như sau:

1. Mở đầu

• Giới thiệu tổng quan về Internet: Internet có từ đâu? Chúng đã phát triển như thế nào?

• Khái quát chung về tầm ảnh hưởng của Internet với thế giới là gì?

2. Nội dung chính

Hãy trả lời các câu hỏi: Bạn có sử dụng Internet thường xuyên không? Bạn thường làm gì trên Internet? Một số lợi ích của Internet bằng tiếng Anh là gì? Internet đã thay đổi cuộc sống của bạn ra sao?…

3. Kết luận

Trong phần kết luận, bạn có thể nêu đầy đủ về lợi ích và tác hại của Internet bằng tiếng Anh. Bởi vì bên cạnh những mặt tích cực thì việc lạm dụng internet cũng sẽ gây ra nhiều tác động xấu. Cuối cùng, tóm gọn ý chính, nêu cảm nhận hoặc suy nghĩ của bạn.

Một số mẫu câu về lợi ích và tác hại của Internet bằng tiếng Anh

học online

1. Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh là gì?

• The Internet helps people living far away from each other to keep in touch through email, text messages, social networks Facebook and Instagram. (Internet giúp mọi người ở xa nhau có thể giữ liên lạc thông qua email, tin nhắn, mạng xã hội Facebook và Instagram).

• The Internet has information available on all topics. It is a useful tool for learning about many different types of topics. (Internet có sẵn thông tin về tất cả mọi chủ đề. Nó là một công cụ hữu ích để tìm hiểu về nhiều loại chủ đề khác nhau).

• You can monitor your bank account balance, make transactions and transfer money over the Internet. Additionally, many providers allow you to check and pay your bills online. (Bạn có thể theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch và chuyển tiền qua Internet. Ngoài ra, rất nhiều nhà cung cấp cho phép bạn kiểm tra và thanh toán hóa đơn trực tuyến).

• The Internet provides a world of endless entertainment, including movies, music, games… You can entertain anytime, anywhere, as long as you have an Internet connection. (Internet cung cấp một thế giới giải trí không giới hạn, gồm phim ảnh, âm nhạc, trò chơi… Bạn có thể giải trí mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có kết nối Internet).

>>> Tìm hiểu thêm: Viết về sở thích bằng tiếng Anh: Bài viết mẫu hay nhất

2. Tác hại của Internet bằng tiếng Anh là gì?

• Sometimes, the Internet gives complexity and false information. (Đôi khi, Internet cung cấp thông tin phức tạp và sai lệch).

• Excessive Internet addiction causes us to waste time, harming our health and spirit. (Nghiện Internet quá mức khiến chúng ta lãng phí thời gian, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của chúng ta).

• The Internet contains a lot of sensitive information that children are not allowed to access. Children should only use the Internet with adult supervision. (Internet chứa rất nhiều thông tin nhạy cảm mà trẻ em không được phép truy cập. Trẻ em chỉ nên sử dụng Internet khi có sự giám sát của người lớn).

Gợi ý bài viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Gợi ý bài viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

1. Bài mẫu 1 – Những lợi ích của Internet bằng tiếng Anh cho học sinh

a. Bài tiếng Anh

The Internet is a useful resource for students of all ages.

Before the internet, students had to go to the library to search for study materials. Thanks to the Internet, students can access a wealth of information, resources, and tools to support their learning. This saves a lot of time and effort.

The Internet also makes communication easier and more effective. Students can instantly connect with their friends and teachers, and receive quick feedback.

Finally, movies, music, and various games on the Internet also help students relax easily. In short, the Internet brings many advantages for students in learning as well as entertainment.

b. Bài dịch

Internet là nguồn tài nguyên hữu ích cho học sinh ở mọi lứa tuổi.

Trước khi có Internet, học sinh phải đến thư viện để tìm kiếm tài liệu học tập. Nhờ có Internet, học sinh có thể truy cập vào lượng thông tin, tài nguyên và công cụ chưa từng có để hỗ trợ việc học. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Internet cũng giúp giao tiếp dễ dàng và hiệu quả hơn. Học sinh có thể kết nối ngay lập tức với bạn bè và giáo viên của mình, đồng thời nhận được phản hồi nhanh chóng.

Cuối cùng, phim ảnh, âm nhạc và những trò chơi khác nhau trên Internet cũng giúp học sinh thư giãn dễ dàng. Tóm lại, Internet mang lại rất nhiều thuận lợi cho học sinh trong học tập cũng như giải trí.

>>> Tìm hiểu thêm: Bài tập từ trái nghĩa tiếng Anh, có đáp án chi tiết

2. Bài mẫu 2 – Nói về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh cho người đi làm

làm việc

a. Bài tiếng Anh

The Internet plays an important role in work.

First, with the Internet, workers can access huge amounts of information whether they are in the office or at home. This information can help them solve work-related problems and increase their productivity.

Second, the Internet keeps in touch 24/24 through electronic devices such as mobile phones, and laptops… People can connect with their colleagues and documents while working anytime, anywhere. Without the Internet, we can’t work from home.

Ultimately, if someone wants to sell products, or services or run a business, the Internet is the place to be. In addition, the Internet can help promote business efficiency through various advertising tools.

b. Bài dịch

Internet giữ một vai trò quan trọng trong công việc.

Đầu tiên, với Internet, người lao động có thể truy cập khối lượng thông tin khổng lồ dù họ ở văn phòng hay ở nhà. Thông tin này có thể giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và tăng năng suất làm việc.

Thứ hai, Internet giữ liên lạc 24/24 thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại di động, laptop… Mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi. Không có Internet, chúng ta không thể làm việc ngay tại nhà.

Cuối cùng, nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi phù hợp nhất. Ngoài ra, Internet có thể giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau.

>>> Tìm hiểu thêm: Bài tập câu tường thuật lớp 9 các dạng có đáp án chi tiết

3. Bài mẫu 3 – Tác hại và lợi ích của Internet bằng tiếng Anh nói chung

internet

a. Bài tiếng Anh

The Internet has changed the world and is growing at an incredible speed. However, the Internet also has some advantages and disadvantages.

First of all, the Internet provides you with a huge source of information. Nowadays, with many search engines, you can find any information you want such as how to cook a dish, how to play games, travel… Besides, the Internet changes the way people communicate. Stay connected with mail, video calls, chat tools… Another benefit is that the Internet provides you with many types of entertainment such as games, movies, music… In education, online learning and distance learning help reduce learning costs for many students.

On the other hand, the Internet brings some troubles to human life. The Internet is so popular that it is easy for people to become addicted to the Internet. Especially for students, they waste time playing computer games, watching TV, or surfing social networks instead of taking advantage of the benefits of the Internet. They also do not want to participate in outdoor activities and have fun with their friends. Looking at a computer screen for a long time can also make our eyes tired. In addition, some people use the Internet for bad purposes such as stealing the personal information of Internet users.

In conclusion, although the Internet has many benefits, we need to be vigilant and protect ourselves from risks when using it.

b. Bài dịch

Internet đã thay đổi thế giới và phát triển với tốc độ đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Internet cũng có một số ưu điểm và nhược điểm.

Trước hết, Internet cung cấp cho bạn một nguồn thông tin khổng lồ. Ngày nay, với nhiều công cụ tìm kiếm, bạn có thể tìm được bất kỳ thông tin nào bạn muốn như cách nấu một món ăn, cách chơi game, đi du lịch… Bên cạnh đó, Internet thay đổi cách mọi người giao tiếp với thư, cuộc gọi video, công cụ trò chuyện… Một lợi ích khác là Internet mang đến cho bạn nhiều loại hình giải trí như trò chơi, phim ảnh, âm nhạc… Trong giáo dục, học trực tuyến và học từ xa giúp giảm chi phí học tập cho học sinh.

Mặt khác, Internet mang lại một số rắc rối cho cuộc sống con người. Internet rất phổ biến nên dễ dàng khiến mọi người trở nên nghiện Internet Đặc biệt đối với học sinh, họ lãng phí thời gian chơi trò chơi trên máy tính, xem tivi hoặc lướt mạng xã hội thay vì tận dụng lợi ích của Internet. Họ cũng không muốn tham gia các hoạt động bên ngoài và vui chơi với bạn bè của mình. Nhìn vào màn hình máy tính trong một thời gian dài cũng có thể khiến mắt của chúng ta mệt mỏi. Ngoài ra, một số người sử dụng Internet cho mục đích xấu như đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng Internet.

Tóm lại, mặc dù Internet có rất nhiều lợi ích, chúng ta cần phải cảnh giác và tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro khi sử dụng nó.

>>> Tìm hiểu thêm: 98 mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp

Trên đây, ILA đã hướng dẫn cho bạn cách viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh. Kèm theo đó là những từ vựng thông dụng của chủ đề này. Chúc bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

Nguồn tham khảo

  1. Advantages and Disadvantages of Internet – Ngày truy cập 16-3-2024
  2. Advantages and Disadvantages of the Internet for Students – Ngày truy cập 16-3-2024

location map