Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án theo từng unit

Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án theo từng unit

Tác giả: Cao Vi

Nhiều bé được bố mẹ cho học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Để ghi nhớ kiến thức học được lâu nhất, bé cần phải thường xuyên làm bài tập. Với trẻ lớp 5, bạn có thể tham khảo các bài tập tiếng Anh lớp 5 sau đây.

Dưới đây là các bài tập tiếng Anh lớp 5 được chia theo từng unit, có đáp án và bám sát chương trình học để con có thể tiếp thu nhanh, ghi nhớ lâu và thực hành tiếng Anh một cách tốt nhất!

Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 5 gồm những gì?

Để giải bài tập tiếng Anh lớp 5, trước tiên con cần phải nắm vững các kiến thức liên quan đến chương trình học của mình. Hiện nay, chương trình học tiếng Anh lớp 5 cơ bản gồm 20 bài:

1. Nội dung chương trình học và bài tập tiếng Anh lớp 5 từ Unit 1 – Unit 5

Unit 1: What’s your address?

What's your address?

Nội dung Unit 1 liên quan đến việc hỏi địa chỉ, nơi người khác sinh sống. 2 mẫu câu cơ bản là:

Question  Answer
What’s your address? It’s …
What’s the … like? It’s …

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 2 đề cập đến việc hỏi và trả lời các thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng như tần suất của hành động, với 2 mẫu câu bao gồm:

Question  Answer
What do you do …? I always/usually/often …
How often …? I … every day/once/twice … a week/a month.

Unit 3: Where did you go on holiday?

Hỏi về kỳ nghỉ đã trải qua, phương tiện di chuyển là nội dung chính của Unit 3 trong chương trình học và giải bài tập tiếng Anh lớp 5. Ở Unit này, bé học được 2 mẫu câu:

Question  Answer
Where did you go on holiday? I went to …
How did you get there? I went by …

Unit 4: Did you go to the party?

2 nội dung trong Unit 4 hỏi về việc 1 người có từng làm việc gì đó hay không và những việc 1 người làm ở các buổi tiệc. Mẫu câu cần nắm trong Unit 4 là:

Question  Answer
Did you …? Yes, I did. / No, I didn’t.
What did you do at the party? I/we …

Unit 5: Where will you be this weekend?

Chương trình học và giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 5 có nội dung hỏi về kế hoạch dự định sẽ làm. Có 2 mẫu câu cần nắm trong Unit này bao gồm:

Question  Answer
Where will you be…? I think I’ll be …
What will you do? I think I…

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 đầy đủ và chi tiết

2. Nội dung chương trình học và bài tập tiếng Anh lớp 5 từ Unit 6 – Unit 10

Unit 6: How many lessons do you have today?

How many lessons do you have today

Nội dung bao gồm các bài học trên trường và thời khóa biểu môn học học bao nhiêu lần 1/tuần. Mẫu câu ở Unit này gồm có:

Question  Answer
How many lessons do you have today? I have…
How often do you have…? I have it + frequency expression

Unit 7: How do you learn English?

Chương trình học và giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nói về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh và cách 1 ai đó học tiếng Anh. Có 2 mẫu câu cơ bản cần nắm:

Question  Answer
How do you practice …? I…
Why do you learn English? Because I want to …

Unit 8: What are you reading?

Nội dung Unit 8 hướng dẫn cách hỏi về một cuốn sách/truyện ai đó đang đọc và tính cách của nhân vật trong sách/truyện, với 2 mẫu câu chính:

Question  Answer
What are you reading? I’m reading …
What’s … like? He’s/She’s …

Unit 9: What did you see at the zoo?

Hỏi và trả lời về động vật ở sở thú và các hành động của chúng là nội dung chính của Unit này. Bé cần nắm 2 mẫu câu:

Question  Answer
What did you see at the zoo? I saw …
What did the … do when you were there? They …

Unit 10: When will Sports Day be?

Chương trình học và giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10 hướng dẫn bé cách hỏi về thời gian của các tin tức sự kiện trong trường và trẻ dự định làm gì/chơi gì trong ngày hội thể thao. Có 2 mẫu câu ở Unit này là:

Question  Answer
When will … be? It’ll be on …
What are you going to do on Sports Day? I’m going to

3. Nội dung chương trình học và bài tập tiếng Anh lớp 5 từ Unit 11 – Unit 15

Unit 11: What’s the matter with you?

What's the matter with you?

Nội dung chương trình Unit 11 tiếng Anh lớp 5 hướng dẫn đặt câu hỏi và trả lời về các vấn đề sức khỏe, đưa ra lời khuyên. Con cần nắm 2 mẫu câu:

Question  Answer
What’s the matter with you? I have …
You should/shouldn’t… Yes, I will./OK, I won’t.

Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Bày tỏ và giải đáp những lo lắng về những tai nạn có thể xảy ra ở nhà, hỏi và trả lời các câu hỏi về phòng ngừa tai nạn là nội dung lý thuyết và bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12.

Question  Answer
Don’t …! OK, I won’t.
Why shouldn’t I …? Because …

Unit 13: What do you do in your free time?

Unit 13 hướng dẫn hỏi và trả lời câu hỏi về việc ai đó hay một thành viên trong gia đình làm gì trong thời gian rảnh rỗi.

Question  Answer
What do you do in your free time? I …
What does your … do in his/her free time? He/She …

Unit 14: What happened in the story?

Với Unit 14, bé sẽ được học cách hỏi và trả lời câu hỏi về diễn biến đã xảy ra trong một câu chuyện cũng như ý kiến của 1 ai đó về một cuốn sách/cuốn truyện nào đó. 2 mẫu câu cần nắm bao gồm:

Question  Answer
What happened in the story? First / Then / Next / In the end…
What do you think of …? I think…

Unit 15: What would you like to be in the future?

Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc một người muốn trở thành ai đó trong tương lai, lý do tại sao là nội dung của Unit 15 theo chương trình tiếng Anh lớp 5. Con sẽ được học 2 mẫu câu:

Question  Answer
What would you like to be in the future? I’d like to be a/an …
Why would you like to be…? Because I’d like to …

4. Nội dung chương trình học và bài tập tiếng Anh lớp 5 từ Unit 16 – Unit 20

Unit 16: Where’s the post office?

Where's the post office

Unit 16 có nội dung về cách hỏi và trả lời các câu hỏi về chỉ đường cũng như phương tiện giao thông, với 2 mẫu câu:

Question  Answer
Excuse me, where’s the …? It’s…
How can I get to …? You can …

Unit 17: What would you like to eat?

Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc muốn ăn hay uống gì và về số lượng đồ ăn, đồ uống là nội dung chương trình học và làm bài tập tiếng Anh lớp 5, Unit 17.

Question  Answer
What would you like to eat/drink? I’d like …, please.
How many/much … do you eat/drink every day? I eat/drink …

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 18 hướng dẫn cách hỏi về thời tiết và các mùa trong năm, với 2 dạng câu hỏi chính:

Question  Answer
What will the weather be like tomorrow? It will be … and …
What’s … like in your country? It’s usually …

There is/are …

Unit 19: Which place would you like to visit?

Theo chương trình tiếng Anh lớp 5, Unit 19 có nội dung hỏi và trả lời về địa điểm mà một người muốn ghé thăm cũng như mong đợi của một người hay ý kiến về một địa điểm nào đó.

Question  Answer
Which place would you like to visit, … or …? I’d like to visit…
What do you think of …? It’s more … than I expected.

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Hỏi và trả lời các câu hỏi so sánh địa điểm là nội dung bé cần nắm ở Unit 20, với 2 mẫu câu:

Question  Answer
Which one is …, … or …? I think…
Which one is more …, … or …? I think…

>>> Tìm hiểu thêm: 10 trò chơi tiếng Anh cho trẻ em và cách học ‘dễ như ăn kẹo’

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng unit

Dưới đây là các bài tập có đáp án để bạn có thể làm bạn cùng con, giải bài tập và rèn luyện tiếng Anh với con: 

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng unit

1. Bài tập dạng trắc nghiệm

Phần 1: Bài tập tiếng Anh lớp 5 từ Unit 1 đến Unit 10

Câu 1: What’s Peter’s address?

a) It’s 12 Nguyen Trai Street. 

b) It’s very big and clean.

c) He lives in Hanoi.

d) His neighborhood is quiet.

Câu 2: I practice speaking English ______ my friends.

a) with

b) and

c) but

d) when

Câu 3: My address is ______.

a) 67 Tran Phu Street, Haiphong City.

b) 9/5 Alley, District 3, Ho Chi Minh City. 

c) 22 Yet Kieu Street, Can Tho City.

d) 13/2 Baitang Road, Hue City.

Câu 4: The main character is very ______.

a) bored

b) boring

c) interest

d) interested

Câu 5: Lan ______ cleans her bedroom.

a) always

b) usually

c) sometimes

d) never

Câu 6: The family drove ______ to the beach last weekend.

a) their car

b) themselves

c) there

d) their

Câu 7: Where did Lan go last summer?

a) She went to Nha Trang.

b) She go to her grandmother’s house.

c) She stay at home.

d) She will go camping.

Câu 8: My friend flew ______ Ha Noi ______ Ho Chi Minh City.

a) from/to

b) to/from

c) from/from

d) to/to

Câu 9: What did you do at the Christmas party?

a) I sang and danced.

b) I went to the movies.

c) I played soccer.

d) I slept over at my friend’s house.

Câu 10: The tigers ______ loudly while we were at the zoo.

a) eats

b) ate

c) eaten

d) roared

Đáp án:

Câu 1: a Câu 2: a Câu 3: a Câu 4: b Câu 5: b
Câu 6: a Câu 7: a Câu 8: a Câu 9: a Câu 10: a

Phần 2: Bài tập tiếng Anh lớp 5 từ Unit 11 đến Unit 20

Câu 1: ______ the matter with you?

a) How’s

b) What’s

c) Why’s

d) Who’s

Câu 2: I have a ______, my head hurts 3 days.

a) headache

b) stomachache

c) toothache

d) backache

Câu 3: You ______ use electrical appliances without adult supervision.

a) mustn’t

b) shouldn’t

c) don’t

d) wouldn’t

Câu 4: I ______ the book is interesting and engaging.

a) think

b) thinking

c) thinks

d) am thinking

Câu 5: It’s usually hot and sunny in ______.

a) spring

b) summer

c) autumn

d) winter

Câu 6: ______ place would you like to visit?

a) What

b) When

c) Where

d) Which

Câu 7: Be ______ when you cross the road.

a) care

b) careful

c) caring

d) cares

Câu 8: John always ______ computer games in his free time.

a) play

b) plays

c) playing

d) is playing

Câu 9: What ______ you ______ to drink?

a) would/like

b) do/like

c) are/like

d) will/like

Câu 10: The musician _______ 2 shows next month.

a) will have

b) has 

c) had

d) is having

Đáp án:

Câu 1: b Câu 2: a Câu 3: b Câu 4: a Câu 5: b
Câu 6: d Câu 7: b Câu 8: b Câu 9: a Câu 10: a

2. Bài tập tiếng Anh lớp 5 dạng điền vào chỗ trống

Bài tập tiếng Anh lớp 5 dạng điền vào chỗ trống

My name is Linh and I (1)______ on 12 Tran Phu Street in Hanoi. I’m now 11 years old and I (2)______ in grade 5. On weekdays, I (3)______ 7 lessons at school. My favorite subjects (4)______ Maths and English.

After school, I often (5)______ badminton at the stadium near my house. Last summer, my family (6)______ to Da Lat for a vacation. We (7)______ there by car. It (8)______ so cool and breezy in Da Lat.

Next weekend, I think I (9)______ camping with my class. We are all (10)______ forward to it. If the weather (11)______ good, we (12)______ have a barbeque outdoors. I want to be a doctor when I (13)______ up because I’d like to help sick people.

Recently, I (14)______ a book about Marie Curie. She was an inspirational scientist and the first woman to (15)______ the Nobel Prize. I learned a lot from reading her biography.

Oh, it’s time for dinner. My mom asks what I (16)______ to eat tonight. I say I (17)______ some fried chicken and a bowl of vegetable soup, please. For my health, I usually (18)______ 2 liters of water every day. Well, I think that’s enough (19)______ me. Let me know if you (20)______ any interesting places to visit around here.

Đáp án

(1) live (2) am (3) have (4) are (5) play
(6) went (7) got (8) was (9) will go (10) looking
(11) is (12) will (13) grow (14) read (15) win
(16) would like (17) would like (18) drink (19) about (20) know

Kết luận

Ngoài bài tập trắc nghiệm và điền từ, còn có các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác. Tuy nhiên, để bắt đầu rèn luyện từ bài tập đơn giản thì bài tập dạng trắc nghiệm và điền từ sẽ là bài tập tiếng Anh lớp 5 phù hợp, bạn có thể tìm thêm những bài tập phù hợp cho trẻ cũng như các bí kíp học tiếng Anh, các thì trong tiếng Anh hay các thành ngữ tiếng Anh hay… tại website ILA nhé!

Nguồn tham khảo

1. Grade 5 Grammar & Writing Worksheets – Cập nhật ngày: 23-11-2023

2. Grade 5 English Lessons – Cập nhật ngày: 23-11-2023

location map