Bài tập tiếng Anh lớp 8: Các dạng bài theo chương trình mới

Bài tập tiếng Anh lớp 8: Các dạng bài theo chương trình mới

Tác giả: Cao Vi

Các bài tập tiếng Anh lớp 8 theo chương trình mới được đánh giá là vừa sức với độ tuổi của trẻ và có thể giúp trẻ nhanh chóng mở rộng vốn kiến thức tiếng Anh của mình. Dưới đây là tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án theo chương trình mới để bạn có thể ôn tập, hệ thống kiến thức, cải thiện khả năng học tiếng Anh mỗi ngày cùng con nhé.

Các kiến thức có trong tiếng Anh lớp 8 theo chương trình mới

Hiện nay, chương trình tiếng Anh lớp 8 có nhiều đầu sách khác nhau như Global Success, Friends Plus, iLearn Smart World, Right On! và English Discovery. Trong đó, Global Success là chương trình học tiếng Anh đang được nhiều trường trung học cơ sở sử dụng trong giảng dạy.

Các kiến thức có trong tiếng Anh lớp 8 theo chương trình mới

Với chương trình học tiếng Anh theo sách Global Success, sẽ có các unit với nội dung chính sau:

• Unit 1: Leisure time

• Unit 2: Life in the countryside

• Unit 3: Teenagers

• Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam

• Unit 5: Our customs and traditions

• Unit 6: Lifestyles

• Unit 7: Environmental protection

• Unit 8: Shopping

• Unit 9: Natural disasters

• Unit 10: Communication in the future

• Unit 11: Science and technology

• Unit 12: Life on other planets

Để giải bài tập tiếng Anh lớp 8, bé cần nắm vững các kiến thức trong chương trình học như từ vựng mới, ngữ pháp, các thì trong tiếng Anh… Ngoài ra, khi làm bạn cùng con và hướng dẫn con làm bài tập tiếng Anh lớp 8, bạn có thể chỉ cho con thêm một số thành ngữ tiếng Anh, các mẫu câu hay, các câu nói hay bằng tiếng Anh… để trẻ sử dụng tiếng Anh thông thạo hơn.

>>> Tìm hiểu thêm: 98 mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp

Mẹo giải bài tập tiếng Anh

Mẹo giải bài tập tiếng Anh

Để làm bài tập tiếng Anh lớp 8 theo từng unit, bé cần lưu ý:

• Học từ vựng theo chủ đề: Việc nắm vững từ vựng là điều vô cùng quan trọng khi học và làm bài tập tiếng Anh. Có thể chia từ vựng thành từng nhóm chủ đề để dễ thuộc hơn.

• Ôn tập các bài học tiếng Anh lớp 6, lớp 7: Tiếng Anh lớp 8 có sự nâng cao hơn so với chương trình học lớp 6lớp 7. Để làm được bài tập tiếng Anh lớp 8, con cần nắm vững các bài học tiếng Anh lớp 6, lớp 7, cả về ngữ pháp lẫn từ vựng.

• Phân loại bài tập: Bài tập tiếng Anh thường chia làm nhiều dạng như phát âm, ngữ pháp, các thì, đọc hiểu… Phân loại dạng bài tập giúp trẻ biết được mình cần xử lý như thế nào với từng dạng bài, từ đó việc làm bài tập sẽ dễ dàng hơn.

• Làm từ dễ đến khó: Khi bắt đầu làm quen, có thể bắt đầu bằng cách giải bài tập tiếng Anh lớp 8 theo từng unit. Những bài tập này được hệ thống theo một chủ đề nhất định của từng unit nên sẽ dễ dàng hơn. Khi đã quen và giải nhiều bài tập, bé có thể thử sức bằng việc giải các bài tổng hợp.

>>> Tìm hiểu thêm: 120 từ vựng về rau củ quả tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án (tổng hợp)

Dưới đây là tổng hợp các bài tập tiếng Anh lớp 8 theo chương trình mới để bạn có thể ôn luyện cùng con.

1. Bài tập tiếng Anh lớp 8 phần 1

Khoanh tròn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

Câu 1. a) message                 b) resort                  c) detest                d) prefer                   

Câu 2. a) unload                     b) cruel                    c) puzzle                d) muscle

Câu 3. a) earthquake              b) threaten               c) thousand           d) breath 

Câu 4. a) instantly                   b) landslide              c) absorb               d) disaster

Câu 5. a) buy                          b) niece                    c) quite                  d) lie

Đáp án

Câu 1. a Câu 2. b Câu 3. d Câu 4. c Câu 5. b

2. Bài tập tiếng Anh lớp 8 phần 2

Chọn chữ từ có cách nhấn trọng âm khác với các từ còn lại.

Chọn chữ từ có cách nhấn trọng âm khác với các từ còn lại.

Câu 1. a) aquatic                  b) untreated                  c) permanent                  d) pollutant 

Câu 2. a) hostess                 b) clockwise                  c) reflect                         d) table

Câu 3. a) scatter                  b) collapse                     c) mudslide                    d) earthquake 

Câu 4. a) interviewee          b) evacuate                    c) accommodate            d) eruption

Câu 5. a) giant                    b) legend                        c) generous                   d) banana 

Đáp án

Câu 1. c Câu 2. c Câu 3. b Câu 4. a Câu 5. d

3. Bài tập tiếng Anh lớp 8 phần 3

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Câu 1: The __________ minority peoples have their own traditions and customs.

a) diverse                    b) cultural                      c) ethnic                       d) basic 

Câu 2: If you go to Quy Nhon, you should try some __________ of people here.

a) specialties              b) customs                    c) costumes                  d) shawls

Câu 3: There are a lot of __________ at Mid-Autumn Festival.

a) archways                b) offerings                   c) worships                   d) lanterns 

Câu 4: Last week’s storm at Nha Trang caused a lot of __________ to people in that area.

a) forests                    b) volcanoes                 c) damages                  d) droughts 

Câu 5: What is _________ official language of your country?

a) x                            b) a                                c) an                            d) the

Câu 6: Do you think friendship on the Internet is ___________?

a) virtual                    b) cultural                      c) addicted                   d) satisfied 

Câu 7: Lan often helps her parents dry the ___________ in the yard in front of her house.

a) herd                      b) cart                           c) cattle                         d) cow

Câu 8: Hoa’s mother taught her some table __________ when she was young.

a) unities                  b) offsprings                  c) prongs                       d) manners  

Câu 9: He tried __________ the dragon because it harmed the village.

a) beat                     b) beats                         c) to beat                       d) beating

Câu 10: __________ pollution is a harmful or annoying level of noise, as from vehicles, industry activities, etc

a) light                     b) noise                          c) soil                            d) visual 

Đáp án

Câu 1. c Câu 2. a Câu 3. d Câu 4. c Câu 5. d
Câu 6. a Câu 7. c Câu 8. d Câu 9. c Câu 10. b

4. Bài tập tiếng Anh lớp 8 phần 4

Sử dụng từ gợi ý để hoàn thành câu.

Câu 1:  Playing badminton helps my brother reduce stress and improves his muscle _________ (strong) endurance.       

Câu 2: Parents should teach their children to be careful when ___________ (post) pictures on social media.

Câu 3: Harry is very active and he dislikes ___________ (watch) TV during leisure time.

Câu 4: My little sister – Hoang An – is intelligent. But she needs to study ___________ (hard) if she wants to pass the examination with high scores.

Câu 5: Vy and her friends detest ________ (surf) the net because they think it takes a lot of time.

Câu 6: My best friend has given up (play) _________ football because of his broken leg.

Câu 7: My brother enjoys _________ (drink) coffee every morning.

Câu 8: (Walk) _________ around areas with green trees and fresh air can help people relieve stress.

Câu 9: Tom’s house is __________  (big) than Jerry’s.

Câu 10: In my mom’s free time, she often goes to some villages in the suburbs to enjoy the (outdoor) ________ activities.

Đáp án

Câu 1: strength Câu 2: posting Câu 3: watching Câu 4: harder Câu 5: surfing
Câu 6: playing Câu 7: drinking Câu 8: walking Câu 9: bigger Câu 10: outdoor

5. Bài tập tiếng Anh lớp 8 phần 5

Đọc đoạn văn dưới đây và quyết định xem các câu phát biểu là ĐÚNG hay SAI?

Đọc đoạn văn dưới đây và quyết định xem các câu phát biểu là ĐÚNG hay SAI?

Ho Chi Minh City – The Hot Air Balloon Festival event is expected to take place in December 2023. During the festival, there will be 16 hot air balloons, including 2 large hot air balloons, 2 fixed hot air balloons, and 12 small hot air balloons. Hot Air Balloon Festival is a big event, carefully and seriously prepared. The event promises to bring visitors the most wonderful and memorable experiences.

Visitors can watch colorful hot air balloons floating in the air. More specifically, in the evening, hot air balloons in the air are performed combined with music and firelight, giving visitors attractive performances that they cannot take their eyes off of.

Câu 1: The Hot Air Balloon Festival in Ho Chi Minh City is scheduled for November 2023. 

Câu 2: The festival includes 3 categories of hot air balloons: large, fixed, and small. 

Câu 3: The event organizers do not put much effort into the preparation of the Hot Air Balloon Festival. 

Câu 4: There will be a total of 20 hot air balloons at the festival.

Câu 5: The hot air balloons will be accompanied by music and firelight performances only in the morning. 

Đáp án

Câu 1: False Câu 2: True Câu 3: False Câu 4: False Câu 5: False

6. Bài tập tiếng Anh lớp 8 phần 6

Sắp xếp các từ sau đây thành câu có nghĩa. 

Câu 1: Truc Anh / thanks / can / make / for / to / her / friends / craft / kit / and / the / gifts / younger / sisters.

Câu 2: Trang / collages / for / information / the / internet / making / on / surfs.

Câu 3: my teacher / finished / a/difficult / compliment / paid / me / because / I / all tasks.

Câu 4: playing / is / beehive / dangerous / the / with.

Câu 5:  and then / wastewater / factories / water pollution / directly into / being / coming / from / pulled out / one / cause of / is / main / many / water / bodies.

Đáp án

Câu 1: Thanks to the craft kit, Truc Anh can make gifts for her friends and younger sisters.

Câu 2: Trang surfs the internet for information on making collages.

Câu 3: My teacher paid me a compliment because I finished all the difficult tasks.

Câu 4: Playing with the beehive is dangerous.

Câu 5: One main cause of water pollution is wastewater coming from many factories and then being directly pulled out into water bodies.

7. Bài tập tiếng Anh lớp 8 phần 7

Hoàn thành đoạn văn. Viết MỘT từ thích hợp vào mỗi chỗ trống.

In today’s era, protecting the environment is an essential task ________ (1) everyone. Our environment is suffering from devastation. Every year, we hear news about  ________ (2) change, deforestation, air and water  ________ (3),…

Any of us is responsible for  ________ (4) the environment. You can participate in various activities to save your environment, such as reducing ________ (5), using renewable resources, turning  ________ (6) lights when not needed, and participating in cleaning ________ (7) trash on the streets… Every small action has great meaning. 

Environmental protection helps build the foundation for a sustainable future. Protecting the  _______ (8) is not only our current responsibility but _______ (9) an important gift for future generations. _______ (10), it is necessary to act today! 

Đáp án

Câu 1: for Câu 2: climate Câu 3: pollution Câu 4: protecting Câu 5: waste
Câu 6: off Câu 7: up Câu 8: environment Câu 9: also Câu 10: Therefore

Kết luận

Những bài tập tiếng Anh lớp 8 hoàn toàn không khó nếu nắm kỹ các kiến thức cần thiết và bình tĩnh khi làm bài. Bạn cần động viên để con chăm chỉ luyện tập thường xuyên, từ đó có thể đạt được kết quả tốt nhất khi học tiếng Anh.

Nguồn tham khảo

1. English Grammar Lessons – Cập nhật ngày: 30-11-2023

2. English Tests and Exercises for Grade 8 – Cập nhật ngày: 30-11-2023

location map