3 mẫu đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

3 mẫu đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Tác giả: Nguyen Hong

Việc học online đang ngày càng trở thành xu hướng vì mang đến nhiều thuận lợi cho cả học sinh lẫn giáo viên. Trong bài viết này, ILA sẽ gợi ý cho bạn cách viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh. Hãy tham khảo để nâng cao trình học viết tiếng Anh nhé bạn!

Từ vựng về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Từ vựng về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Biết được từ vựng thông dụng về lợi ích của học online bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn triển khai bài viết dễ dàng hơn. Sau đây là một số từ bạn nên “nằm lòng”:

1. Flexibility

Flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/: Tính uyển chuyển, linh hoạt

Ví dụ:

• Online learning allows flexibility students to study at their own pace and on their own schedule. (Học trực tuyến cho phép học sinh linh hoạt học theo tốc độ và lịch trình riêng của họ).

2. Convenience

Convenience /kənˈviːniəns/: Sự tiện lợi

Ví dụ:

• You can study anytime, anywhere as long as you have an Internet connection, not dependent on a fixed schedule like a traditional classroom. (Bạn có thể học bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu có kết nối Internet, không phụ thuộc vào lịch trình cố định như lớp học truyền thống).

3. Từ vựng về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh: Affordability

Affordability /əˌfɔːdəˈbɪləti/: Giá cả phải chăng

Ví dụ:

• Online courses are more affordable than traditional classes, with lower tuition costs and no need to purchase textbooks. (Các khóa học trực tuyến có mức giá phải chăng hơn so với các lớp học truyền thống, với mức học phí thấp hơn và không cần phải mua sách giáo khoa).

4. Accessibility

Accessibility /əkˌsesəˈbɪləti/: Khả năng tiếp cận

Ví dụ:

• Online courses help students in remote areas access education more easily. (Các khóa học trực tuyến giúp học sinh ở vùng sâu vùng xa tiếp cận giáo dục dễ dàng hơn).

học online

5. Interactivity

Interactivity /ˌɪntərækˈtɪvəti/: Tính tương tác

Ví dụ:

• Online courses often have discussion forums and chat rooms, allowing students to interact with classmates and instructors. (Các khóa học trực tuyến thường có diễn đàn thảo luận và phòng trò chuyện, cho phép sinh viên tương tác với các bạn cùng lớp và người hướng dẫn).

6. Từ vựng về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh: Technology skills

Technology skills / tɛkˈnɒlədʒi skɪlz/: Kỹ năng công nghệ

Ví dụ:

• Online learning requires students to use a variety of technology tools, such as videos and software, helping them to develop essential technology skills. (Học trực tuyến yêu cầu học sinh sử dụng nhiều công cụ công nghệ, như video và phần mềm, giúp các em phát triển các kỹ năng công nghệ thiết yếu).

Ngoài ra, một số từ vựng sau đây cũng cần thiết cho bạn:

• Global networking / ˈgləʊbəl ˈnɛtwɜːkɪŋ/: Mạng lưới toàn cầu

• Time management skills / taɪm ˈmænɪdʒmənt skɪlz/: Kỹ năng quản lý được thời gian

• Increased engagement / ɪnˈkriːst ɪnˈɡeɪdʒmənt/: Sự tăng tương tác

• Continuous learning / kənˈtɪnjuəs ˈlɜːrnɪŋ/: Học tập liên tục

• Immediate feedback / ɪˈmiːdiət ˈfiːdbæk/: Phản hồi ngay lập tức

• Access to experts /ˈækses tuː ˈekspɜːts/: Tiếp cận chuyên gia

>>> Tìm hiểu thêm: Điểm qua bộ từ vựng về gia đình tiếng Anh có thể bạn chưa gặp

Dàn ý đoạn văn lợi ích của việc học trực tuyến (online) bằng tiếng Anh

học trực tuyến

1. Mở đầu

Bạn hãy giới thiệu tóm tắt về học online. Nêu lý do vì sao đề tài này lại quan trọng.

2. Thân bài

Liệt kê về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh: Lợi ích cho người học là gì? Lợi ích cho giáo viên là gì?

Có thể nêu thêm về những thách thức của việc học online như việc thiếu sự tương tác xã hội, thiếu kỹ năng mềm, khó giữ được động lực…

3. Kết bài

Tóm lại về lợi ích của học online bằng tiếng Anh. Kết luận tầm quan trọng của hình thức học này đang trở thành xu hướng trong thời đại công nghệ ngày nay.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh “nhanh không cần nghĩ”

Đoạn văn mẫu về lợi ích của học online bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu về lợi ích của học online bằng tiếng Anh

1. Đoạn văn 1 – Lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh là gì?

a. Tiếng Anh

Online learning gives us so many opportunities that we never see in school. At the same time, this form of learning still allows us to absorb the full amount of knowledge when going to class.

First, we can choose to study where we feel comfortable to absorb knowledge.

Second, online learning helps us grasp the lecture better because the teacher will record the lecture via microphone. When listening to a lecture, the sound will be very clear and easy to hear.

Third, we don’t have to worry about study time because online learning is very flexible.

The final advantage is that teachers often record lectures and post them on the school’s intranet. So we can easily review the lecture at any time.

In short, students should make effective use of online learning to get good study results.

b. Tiếng Việt

Học trực tuyến mang đến nhiều cơ hội mà chúng ta chưa từng thấy ở trường. Đồng thời, học trực tuyến vẫn cho phép chúng ta tiếp thu đầy đủ lượng kiến thức như khi đến lớp học.

Thứ nhất, chúng ta có thể chọn học ở nơi nào thấy thoải mái để tiếp thu kiến thức.

Thứ hai, học trực tuyến giúp chúng ta nắm bắt bài giảng được tốt hơn vì thầy cô giáo sẽ thu âm bài giảng qua mic. Khi nghe giảng lại, âm thanh phát ra rất rõ ràng, dễ nghe.

Thứ ba, chúng ta không phải lo lắng về thời gian học vì học trực tuyến rất linh hoạt.

Ưu điểm cuối cùng là các thầy cô thường ghi âm bài giảng và post lên mạng nội bộ của trường. Vậy nên chúng ta có thể dễ dàng xem lại bài giảng vào bất cứ lúc nào.

Tóm lại, học sinh nên tận dụng hiệu quả việc học trực tuyến để đạt được kết quả học tập tốt.

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách viết thư tiếng Anh đúng chuẩn như người bản xứ

2. Đoạn văn 2 – Lợi ích của việc học trực tuyến bằng tiếng Anh

Lợi ích của việc học trực tuyến bằng tiếng Anh

a. Tiếng Anh

The first benefit of online learning is convenience. Instead of having to study at a certain location, learning and teaching can be done right at home.

Online learning also gives students and teachers flexibility in teaching and learning. During online learning, students and teachers can record lessons for that day. Then teachers learn from experience for future lessons or receive students’ contributions during the learning process to improve teaching skills. For students, it helps them review lectures at any time.

Online learning also encourages self-study. This helps students develop important skills such as time management, self-control and critical thinking. As technology continues to advance, we can expect more opportunities and benefits from online learning in the future.

b. Tiếng Việt về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Lợi ích đầu tiên của việc học trực tuyến là sự tiện lợi. Thay vì phải học tại một địa điểm nhất định, việc học và dạy có thể được thực hiện ngay tại nhà.

Học trực tuyến còn giúp học sinh và thầy cô linh hoạt trong việc dạy và học. Trong quá trình học trực tuyến, học sinh và thầy cô có thể ghi lại bài học của ngày hôm đó. Sau đó thầy cô rút kinh nghiệm cho những bài học sau hoặc tiếp nhận những đóng góp của học sinh trong quá trình học tập để nâng cao kỹ năng giảng dạy. Đối với học sinh, nó giúp họ xem lại bài giảng bất cứ lúc nào.

Học trực tuyến cũng khuyến khích việc tự học. Điều này giúp học sinh phát triển các kỹ năng quan trọng như quản lý thời gian, tự chủ và tư duy phản biện. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, chúng ta có thể mong đợi nhiều cơ hội và lợi ích hơn từ việc học trực tuyến trong tương lai.

>>> Tìm hiểu thêm: Viết về quê hương bằng tiếng Anh: Từ vựng và bài mẫu

học trực tuyến

3. Đoạn văn 3 – Lợi ích của học online bằng tiếng Anh

a. Tiếng Anh

The benefits of online learning are numerous. The Internet provides a large amount of online learning materials, from videos, lectures, e-books to practice exercises, helping you experience and access diverse learning resources.

You also don’t need to go to class, saving time and money. At the same time, online courses often cost less than studying at traditional schools.

In addition, participating in online courses in English helps you expose yourself to a global learning environment, improving your communication skills and cultural understanding.

Finally, when studying online, you have the opportunity to learn from teachers and students from many different countries, expanding your perspective and knowledge.

b. Tiếng Việt về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

Lợi ích của học trực tuyến nhiều vô số kể. Internet cung cấp một lượng lớn tài liệu học trực tuyến, từ video, bài giảng, sách điện tử đến bài tập thực hành, giúp bạn trải nghiệm và tiếp cận nguồn học đa dạng.

Bạn cũng không cần phải đi đến lớp học, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, các khóa học trực tuyến thường có chi phí thấp hơn so với việc học tại các trường học truyền thống.

Ngoài ra, việc tham gia các khóa học trực tuyến bằng tiếng Anh giúp bạn tiếp xúc với môi trường học toàn cầu, cải thiện khả năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa.

Cuối cùng, khi học trực tuyến, bạn có cơ hội học từ các giáo viên và sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mở rộng góc nhìn và kiến thức của mình.

>>> Tìm hiểu thêm: Top 15+ website kiểm tra ngữ pháp tiếng anh online tốt nhất hiện nay

Trên đây là những đoạn văn mẫu về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng những thông tin này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn sẽ có những giờ phút học tiếng Anh thật vui vẻ.

Nguồn tham khảo

 1. The Benefits of Online Learning – Truy cập ngày 22-3-2024

2. 5 Advantages Of Online Learning – Truy cập ngày 22-3-2024

location map