Thức giả định (subjunctive mood) là gì & bài tập có đáp án

Thức giả định (subjunctive mood) là gì & bài tập có đáp án

Tác giả: Pham Linh

Thức giả định (subjunctive mood) là một loại cấu trúc câu thể hiện một điều kiện, hoàn cảnh, tình huống không có thật trong tiếng Anh. Loại cấu trúc này khó nhận biết nên việc hiểu rõ về thức giả định sẽ giúp bạn nắm bắt được cách sử dụng chính xác và sáng tạo trong giao tiếp và viết lách. ILA sẽ cung cấp kiến thức chi tiết về thức giả định trong tiếng Anh, bao gồm ý nghĩa, cách sử dụng và một số ví dụ cụ thể.

Thức giả định là gì?

Thức giả định là gì?

Thức giả định trong tiếng Anh, hay gọi là subjunctive mood, là một cấu trúc câu mang ý nghĩa diễn đạt những quan điểm hoặc ý tưởng trừu tượng, những mong muốn và những giả định không có thật ở hiện tại.

Ví dụ:

• I wish I were younger. (Tôi ước gì tôi trẻ hơn)

→ Đây là một câu thức giả định có chứa điều không có thật ở hiện tại.

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc câu trong tiếng Anh thông dụng và đầy đủ nhất

Cấu trúc thức giả định trong tiếng Anh

Cấu trúc thức giả định trong tiếng Anh

1. Hiện tại giả định

Thức giả định trong tiếng Anh ở thì hiện tại thường có cấu trúc như sau:

S1 + V + that + S2 + (not) + V(nguyên thể)

Các trường hợp dùng thức giả định ở thì hiện tại:

√ Được dùng sau một số động từ để thể hiện ý muốn, yêu cầu, đề nghị, gợi ý ra lệnh.

Một số động từ như: advise (khuyên nhủ), demand (đòi hỏi, yêu cầu), prefer (ưa thích, thích hơn), require (đòi hỏi, yêu cầu), insist (đòi, nài nỉ), propose (đề nghị, đề xuất), stipulate (quy định), command (ra lệnh), move (di chuyển), request (yêu cầu), recommend (gợi ý), suggest (đề nghị), decree (lệnh), order (điều động), ask (yêu cầu)

Ví dụ:

• I suggest that he go to the doctor. (Tôi đề nghị anh ấy nên đến bác sĩ)

• The teacher insisted that they be quiet. (Giáo viên đòi hỏi họ phải im lặng)

• He stipulate that all employees attend the safety training. (Anh ấy quy định rằng tất cả nhân viên phải tham gia đào tạo về an toàn)

Thức giả định (subjunctive mood) là gì & bài tập có đáp án

√ Dùng sau một số tính từ thể hiện mô tả mức độ quan trọng, cần thiết hoặc khẩn cấp của một điều gì đó.

Một vài tính từ đó là: important (quan trọng), necessary (cần thiết), urgent (khẩn cấp), obligatory (bắt buộc), essential (quan trọng), recommended (đề xuất), required (yêu cầu), mandatory (bắt buộc), proposed (đề xuất), suggested (đề nghị), vital (cần thiết), imperative (cấp bách), advisable (khuyến nghị), crucial (quan trọng)

Ví dụ:

• She advises that you not go to that area at night. (Cô ấy khuyên bạn không nên đi vào khu vực đó vào buổi tối)

• The general commanded that the troops not engage the enemy without proper authorization. (Tướng chỉ huy rằng quân đội không được tham chiến địch với đối thủ mà không có sự cho phép đúng đắn)

√ Dùng sau một số danh từ liên quan đến việc trình bày ý kiến, mong muốn, hoặc yêu cầu về một vấn đề cụ thể.

Các danh từ đó có thể là: demand (yêu cầu), recommendation (sự khuyên lơn), insistence (yêu cầu), request (yêu cầu), suggestion (đề nghị), preference (ưu thích, ưu tiên), importance (quan trọng), proposal (đề xuất)

Ví dụ:

• She made a recommendation that he not take that job. (Cô ấy đưa ra một lời khuyên rằng anh ấy không nên nhận công việc đó)

• Their request that we not bring outside food into the restaurant. (Họ yêu cầu chúng ta không nên mang thức ăn từ bên ngoài vào nhà hàng)

cấu trúc would rather ILA

√ Dùng trong cấu trúc “would rather” có hai chủ ngữ:

S1 + would rather that + S2 + (not) + V (bare)

Ví dụ:

• She would rather that he not attend the meeting tomorrow. (Cô ấy muốn anh ấy không tham dự cuộc họp ngày mai)

• She would rather that he not tell anyone about the surprise party. (Cô ấy muốn anh ấy không nên nói cho bất kỳ ai biết về buổi tiệc bất ngờ)

>>> Tìm hiểu thêm: Bài tập thì hiện tại đơn đầy đủ và mới nhất (có đáp án)

2. Quá khứ giả định

câu điều kiện loại 2

√ Thức giả định dùng trong câu điều kiện loại 2:

If + S + V (quá khứ đơn) + …, S + would/could + V (bare)

Ví dụ:

• If I had more time, I would learn to play the guitar. (Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ học chơi đàn guitar)

• If she studied harder, she would pass the exam. (Nếu cô ấy học chăm chỉ hơn, cô ấy sẽ đỗ kỳ thi)

• If I had a million dollars, I could buy a new house. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi có thể mua một căn nhà mới)

√ Thức giả định dùng trong câu ước không có thực ở hiện tại:

(S + wish)/if only + S + V(quá khứ đơn)

Ví dụ:

• I wish I had gone to the party last night. (Tôi ước mình đã đi đến buổi tiệc tối qua)

• She wishes she hadn’t said those hurtful words to her friend. (Cô ấy ước cô ấy không nên nói những lời đau lòng đó với người bạn của mình)

• He wishes he had bought that car when it was on sale. (Anh ấy ước anh ấy đã mua chiếc xe đó khi nó đang giảm giá)

√ Thức giả định dùng sau “as if/as though” để ám chỉ một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc không thể xảy ra:

S1 + V(hiện tại đơn) + as if/as though + S2 + V(quá khứ đơn)

As if/As though kết hợp với sensory verbs

Ví dụ:

• She acts as if she didn’t know about the surprise party. (Cô ấy hành động như thể cô ấy không biết về buổi tiệc bất ngờ)

• He talks as if he had visited that country before. (Anh ấy nói chuyện như thể anh ấy đã thăm đất nước đó trước đây)

• They behave as if they had won the lottery. (Họ ứng xử như thể họ đã trúng xổ số)

√ Thức giả định dùng trong mẫu câu “would rather” để chỉ một ao ước đối lập với hiện tại:

S1 + would rather that + S2 + V(quá khứ đơn)

Ví dụ:

• I would rather that she had arrived on time for the meeting. (Tôi ước cô ấy đã đến đúng giờ cho cuộc họp)

• He would rather that they had not gone on the trip without him. (Anh ấy ước họ không nên đi chuyến du lịch mà không có anh)

• She would rather that he had told her the truth. (Cô ấy ước anh ấy đã nói sự thật với cô ấy)

√ Thức giả định dùng trong cấu trúc “it’s time…”

It’s (high/about) time + S + V(quá khứ đơn) = It’s time for sb to do st: (đã đến lúc cho ai đó làm gì)

Cách dùng It’s time & các công thức It’s time phổ biến

Ví dụ:

• It’s high time she left that toxic relationship. (Đã đến lúc cô ấy rời xa mối quan hệ độc hại đó)

• It’s about time he apologized for his behavior. (Đã đến lúc anh ấy xin lỗi về cách ứng xử của mình)

• It’s high time we took action to address climate change. (Đã đến lúc chúng ta hành động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu)

>>> Tìm hiểu thêm: Thì quá khứ đơn (Past simple): Công thức, cách dùng & dấu hiệu nhận biết

3. Quá khứ hoàn thành giả định

√ Thức giả định dùng trong mệnh đề điều kiện của câu điều kiện loại 3:

If + S + V(quá khứ hoàn thành) + …, S + would/could + have + V ppII

câu điều kiện loại 3

Ví dụ:

• If she had studied harder, she would have passed the exam. (Nếu cô ấy đã học chăm chỉ hơn, cô ấy đã đỗ kỳ thi)

• If they had left earlier, they could have caught the last train. (Nếu họ đã rời đi sớm hơn, họ có thể đã kịp chạy tàu cuối cùng)

• If I had known you were in town, I would have invited you to dinner. (Nếu tôi đã biết bạn ở trong thành phố, tôi đã mời bạn đi ăn tối)

√ Thức giả định dùng sau “wish/If only” để diễn đạt ý cầu mong hoặc giả định đã không xảy ra trong quá khứ:

(S + wish)/if only + S + V (quá khứ hoàn thành)

cấu trúc wish

Ví dụ:

• I wish I had studied harder for the test. (Tôi ước mình đã học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra)

• She wishes she had traveled more when she was younger. (Cô ấy ước mình đã đi du lịch nhiều hơn khi còn trẻ)

• If only he had known about the surprise party, he would have come. (Giá mà anh ấy biết về buổi tiệc bất ngờ thì anh ấy đã đến)

√ Thức giả định dùng sau “as if/as though” để chỉ một giả định không có thật trong quá khứ:

S1 + V(quá khứ đơn) + as if/as though + S2 + V(quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

• She acted as if she didn’t know about the surprise party. (Cô ấy hành động như thể cô ấy không biết về buổi tiệc bất ngờ)

• He spoke as though he had visited that country many times. (Anh ấy nói chuyện như thể anh ấy đã thăm đất nước đó nhiều lần)

• She sang as if she had been a professional singer for years. (Cô ấy hát như thể cô ấy đã là một ca sĩ chuyên nghiệp suốt nhiều năm)

√ Thức giả định dùng với cấu trúc “would rather” (hai chủ ngữ) để chỉ một mong muốn đã không xảy ra trong quá khứ.

S1 + would rather that + S2 + V(quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

• She would rather that he had arrived on time for the meeting. (Cô ấy ước rằng anh ấy đã đến đúng giờ cho cuộc họp)

• They would rather that she had not gone on the trip without them. (Họ ước rằng cô ấy không nên đi chuyến du lịch mà không có họ)

• He would rather that she had told him the truth. (Anh ấy ước rằng cô ấy đã nói cho anh ấy biết sự thật)

>>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Bài tập thức giả định

Bài tập thức giả định

Bài 1. Bài tập viết lại câu thức giả định

1. Had/ wish/ I/ more/ time/ now/ I/ your lesson/ to help/ you/ with.

2. I/ wish/ I/ a college student/ psychology/ when/ was/ had studied.

3. To help/ me/ I/ wish/ with/ that work/ tomorrow/ someone/ would offer.

4. If only/ play/ I/ the guitar/ as well as/ you/ could.

5. If only/ he/ us/ had told/ in the first place/ the true/ things/ would not/ have gone/ so wrong.

→ Đáp án:

1. I wish I had more time now to help you with your lesson.

2. I wish I had studied psychology when I was a college student.

3. I wish someone would offer to help me with that work tomorrow.

4. If only I could play the guitar as well as you!

5. If only he had told us the true in the first place, things wouldn’t have gone so wrong.

Bài 2. Bài tập về thức giả định nâng cao

Điền vào chỗ trống, chia thì cho phù hợp.

1. The city council has proposed that a new financial center … (build) soon.

2. Many young people insist they … (get) a well-paid job in big cities.

3. It is important that the poor … (have) living standard and health care.

4. The monitor proposed that her teacher … (organize) extracurricular activities.

5. It is necessary that parents … (allow) their children to pursue dreams and hobbies.

→ Đáp án:

1. be built

2. get

3. have

4. organize

5. allow

ILA hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ biết thêm về thức giả định là gì (subjunctive mood). Theo dõi ILA để cùng tìm hiểu những điều thú vị về ngữ pháp tiếng Anh nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Nguồn tham khảo

1. Subjunctive mood – Ngày cập nhật: 14/10/2023

2. Subjunctive mood – Ngày cập nhật: 14/10/2023

location map